Stortinget

Foto: Bigstockphoto

Noen som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere, vil nå få sakene sine vurdert på nytt.

Stortinget har bestemt at en gruppe unge asylsøkere nå skal få sakene sine vurdert på nytt. Nesten alle sakene gjelder unge afghanere.

Hvem gjelder dette?

Dette gjelder personer som fyller alle disse tre kriteriene:

  • har fått midlertidig oppholdstillatelse fram til de fyller 18 år (det står i vedtaket at de har fått oppholdstillatelse i henhold til utlendingsforskriften § 8-8), og
  • har fått et vedtak der det står at de henvises til internflukt (det er henvist til utlendingsloven § 28 femte ledd i vedtaket) og
  • vedtaket er fattet 1. oktober 2016 eller senere.

Hva skjer med denne gruppen?

UDI og UNE venter nå med å behandle alle sakene fra denne gruppen. Ingen som kanskje kan være omfattet, vil bli uttransportert nå. Men det betyr at enkelte som blir gitt utsatt iverksetting, kanskje likevel ikke får noen ny vurdering av saken sin. Det får vi komme tilbake til når kriteriene etter hvert blir klare nok.

UNE venter på nærmere beskjed fra Justis- og beredskapsdepartementet om hvordan disse sakene skal behandles. Så snart vi vet noe mer, vil denne siden bli oppdatert. 

Du kan lese instruksen fra Justis- og beredskapsdepartementet her (ekstern lenke).

Oppdatering 24.11.2017:

UNE sender nå ut brev

UNE sender nå ut brev til noen unge asylsøkere som antas å være omfattet av stortingsvedtaket om fornyet behandling. Vi vil løpende vurdere saker hvor det vil være aktuelt å sende ut brev. I brevet står det at de kan oppholde seg lovlig i Norge til de får nærmere beskjed. Vi vil informere Politiets utlendingsenhet om hvem dette gjelder.

Venter på avklaring fra departementet

UNE er ikke sikre på at alle de som nå får et brev, vil være omfattet av stortingsvedtaket, og at de dermed vil få en ny  vurdering av saken sin. Hvem som med sikkerhet er omfattet, avventer vi en avklaring fra departementet på. Denne usikkerheten vil komme klart frem av alle brevene UNE nå sender ut.

Brev blir nå sendt til de vi har en adresse på.

Oppdatering 16.01.2018:

De som har en klagesak kan være i Norge til saken er ferdig behandlet

Vi får spørsmål fra flere unge asylsøkere med en klagesak hos oss som lurer hvorfor de ikke har fått brev. De har ikke fått et brev fordi de allerede har fått lov til å oppholde seg i Norge mens klagen er til behandling. Dette står i brevet asylsøkeren fikk fra UDI, da klagen ble sendt til UNE. Brevet heter  «Oversendelse av klage – avslag på søknad om beskyttelse». Dette står altså ikke i vedtaket.