Riksvåpnet

Stornemnda kom i april 2018 til at personer som begår straffbare handlinger og utvises, skal vurderes ut fra deres oppholdsstatus da de begikk handlingen.

Utlendingsnemnda (UNE) behandlet en utvisningssak i stornemnd. Saken gjaldt en mann fra Sudan som var utvist på grunn av et straffbart forhold. Mannen hadde på tidspunktet for det straffbare forholdet en gyldig oppholdstillatelse. Oppholdstillatelsen hadde imidlertid utløpt da Utlendingsdirektoratet (UDI) fattet vedtak i saken.

Spørsmålet stornemnda behandlet var hvilket tidspunkt som skulle legges til grunn for vurdering av utvisning. Bakgrunnen for behandlingen i stornemnd var at det er ulik lovtolkning og praksis mellom UDI og UNE, og at det er tendenser til ulik praksis mellom nemndlederne i UNE.

UNEs praksis har i all hovedsak vært at det er utlendingens oppholdsstatus på tidspunktet for den straffbare handlingen (gjerningstidspunktet) som er avgjørende for hvilket vern han eller hun har mot utvisning.

UDI på sin side mener at det er oppholdsstatus på tidspunktet for vurdering av utvisning (vedtakstidspunktet) som må være avgjørende for valg av utvisningshjemmel. Justis- og beredskapsdepartementet instruerte UDI om dette i et rundskriv i februar 2014 (ekstern lenke).

Stornemndas konklusjon

Et flertall på fem, to nemndledere og tre nemndmedlemmer, konkluderte med at det skulle være tidspunktet for den straffbare handlingen som skulle være avgjørende.

Flertallet vektla blant annet at ved å velge tidspunktet for den straffbare gjerningen blir forholdene mer forutsigbare for utlendingen. Utlendingen har ingen kontroll eller innflytelse over når politiet eller UDI igangsetter en utvisningssak eller treffer vedtak i saken. I enkelte tilfeller kan dette medføre at utlendingen har en oppholdstillatelse når den straffbare handlingen skjer, mens tillatelsen er utløpt når vedtak treffes.

De rettslige vurderingene i saken kan du lese i dette sammendraget.

Fakta om UNEs stornemnd

I stornemnd er det tre nemndledere og fire nemndmedlemmer som avgjør saken. Vedtakene har presedensvirkning for etterfølgende saker i UDI og UNE.

Hvilke saker som kan avgjøres i stornemnd reguleres av utlendingsforskriften (ekstern lenke). Det gjelder blant annet:

  • Saker av prinsipiell betydning
  • Saker med store samfunnsmessige eller økonomisk konsekvenser
  • Saker på områder hvor det er tendenser til ulik praksis
  • Saker der nemndlederen mener at et nemndvedtak er lovstridig til skade for klageren