Illustrasjon og bilde av artikkelforfatter

Av Øyvind Øyen, fagrådgiver i asylrett

Nei, vanligvis ikke. Men det finnes unntak.

Utgangspunktet er klart: Helseproblemer gir ikke rett til flyktningstatus og asyl i Norge.

Når helseproblemene er alvorlige

Det gjelder selv om helseproblemene er så alvorlige at søkeren risikerer umenneskelig behandling ved retur og har rett til vern mot utsendelse etter artikkel 3 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). I slike tilfeller vil søkeren kunne få opphold på humanitært grunnlag etter § 38 i utlendingsloven, men ikke asyl.

Dette følger av forarbeidene til dagens utlendingslov. I Ot. prp. nr. 75 (2006-2007) (regjeringen.no) står det på side 95 at det kan forekomme situasjoner hvor det vil være folkerettsstridig å pålegge retur fordi utsendelsen i seg selv må karakteriseres som umenneskelig behandling, uten at det er fare for overgrepshandlinger. Det kan for eksempel gjelde ved “ekstraordinære forhold knyttet til utlendingens helsesituasjon”. I slike tilfeller er det § 38 i utlendingsloven (lovdata.no) som skal brukes. Dette gjentas på side 146. Her viser forarbeidene til at Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i enkelte tilfeller har kommet til at retur til hjemlandet vil utgjøre umenneskelig behandling og stride mot EMK artikkel 3 på grunn av søkerens helsesituasjon. I slike tilfeller er det § 38 som "eventuelt er den aktuelle bestemmelsen for å innvilge oppholdstillatelse". 

Dette fremgår også på side 414 i merknadene til asylbestemmelsen. Her står det at bestemmelsen retter seg kun mot de tilfeller hvor utlendingen risikerer å bli utsatt for overgrepshandlinger i returlandet og “ikke de situasjoner hvor det er andre ekstraordinære forhold som gjør at utsendelsen i seg selv utgjør umenneskelig behandling, for eksempel helsemessige forhold". I slik tilfeller vil søkeren “måtte gis opphold på grunnlag av sterke menneskelige hensyn i lovutkastet § 38.»

Man blir derfor ikke anerkjent som flyktning på grunn av helseproblemer. Dette passer også godt med den alminnelige forståelsen av «flyktning». Vi bruker gjerne begrepet om personer som har behov for beskyttelse mot forfølgelse og ikke personer som har behov for medisinsk behandling.

Det finnes unntak

Men det finnes unntak. Helseproblemer kan ha betydning for asylvurderingen.

For det første kan søkeren ha rett til flyktningstatus etter § 28 første ledd bokstav a i utlendingsloven (lovdata.no) dersom han eller hun nektes livsnødvendig behandling på grunn av sin hudfarge, etnisitet, religion, politiske oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe. Det fremgår på side 415 av forarbeidene til utlendingsloven. I så fall vil søkeren har rett til asyl.

For det andre kan helsetilstanden ha betydning for søkerens tålegrense og dermed hva som utgjør “forfølgelse” etter utlendingsloven § 29 (lovdata.no). For eksempel kan fysiske krenkelser ha mer alvorlige konsekvenser for en syk person enn for en frisk person og lettere utgjøre forfølgelse for den enkelte.

Kan man få opphold på grunn av helseproblemer?

Mange oppgir helseproblemer som en grunn til å få opphold i Norge. Som sagt, vil man kunne få en tillatelse etter § 38 hvis søkeren risikerer umenneskelig behandling i strid med EMK artikkel 3. Terskelen for vern i slike tilfeller, skal jeg si litt mer om i en annen artikkel.

I tillegg til disse tilfellene vil man kunne få oppholdstillatelse etter § 38. Men terskelen er høy. Utgangspunktet etter regelverk og praksis er at helseproblemer ikke alene gir grunnlag for opphold i Norge. Om det skal gis en oppholdstillatelse, beror på en konkret og helhetlig vurdering. Du kan lese mer om våre vurderinger i den faglige veilederen som er laget for saksbehandlere og beslutningstakere i UNE.