Publisert: 07.02.2017   07.02.2017

Arkiv

Ny midlertidig lov som trådte i kraft 1.juli 2020, gjør det enklere for studenter og arbeidsinnvandrere å reise inn til Norge igjen.
Publisert 02.07.2020   Redegjørelser Saksbehandling
UNE vil inntil vidare berre bruke nemndmedlemer frå Oslo-området ved gjennomføringa av nemndmøte.
Publisert 25.06.2020   Redegjørelser Familieinnvandring
UNE har omgjort et vedtak i en familieinnvandringssak med ektefelle i Norge, som Sivilombudsmannen ba oss behandle på nytt.
Skal EU-traktatens bestemmelser om unionsborgerskap gjelde i Norge? I hvilken grad skal EU-regler som ikke er del av EØS-avtalen likevel få betydning for Norge?
Justis- og beredskapsdepartementet overtar oppgaven fra Kongen i statsråd.
Spørsmålet er om saker som skuldast brot på straffelova skal behandlast på same måte som andre opphøyrssaker.
Temaet er om asylsøkarar frå landet bør vernast mot retur i lys av tilrådingar frå FN sin høgkommissær for flyktningar (UNHCR).
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et nytt forslag om regelverksendringer knyttet til utvisning og tilleggstid for permanent oppholdstillatelse. UNEs høringssvar inneholder spørsmål om avklaringer og forslag til endringer.
Arbeids- og sosialdepartementet instruerer UDI og UNE om å utsette behandlingen av søknader om oppholdskort for familiemedlemmer til mindreårige EØS-borgere.
Dei nye reglane trer i kraft straks, skriv regjeringa i ei pressemelding.