1. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslått sin søknad om permanent oppholdstillatelse fordi han ikke fylte vilkårene for botid og selvforsørgelse samtidig.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klagerens søkte i 2017 om å gjenerverve sitt norske statsborgerskap. Etter en konkret vurdering mente UNE at det var riktig at klageren fikk tilbake sitt norske statsborgerskap etter statsborgerloven § 22a, selv om han hadde fremmet søknad, og ikke melding om statsborgerskap.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2017
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2015
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2016
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2015
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge