Sist oppdatert: 26.08.2021 26.08.2021

Sammendrag: Permanent oppholdstillatelse

Klageren fikk avslag på permanent oppholdstillatelse fordi vilkårene for hennes midlertidige oppholdstillatelse ikke hadde vært oppfylt i hele treårsperioden. Ekteparet ble separert kort tid etter at familieinnvandringstillatelsen ble fornyet.

Bakgrunn

Klageren fikk oppholdstillatelse for ett år i familieinnvandring med ektefelle. Ved utløpet av tillatelsen ble den fornyet for en periode på to år.

Da klageren søkte om permanent oppholdstillatelse kom det frem at hun og ektefellen ble separert kort tid etter fornyelsen. UDI avslo søknaden om permanent oppholdstillatelse fordi klageren ikke hadde oppfylt kravene for den midlertidige oppholdstillatelsen de siste tre årene.

UDI kunne ikke gi klageren noen ny midlertidig oppholdstillatelse fordi hun ikke hadde søkt om dette. Klageren søkte deretter om oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 53 på grunn av mishandling i ekteskapet. UDI avslo søknaden.

UNE var enig med UDI i at det ikke var grunnlag for ny midlertidig oppholdstillatelse på grunn av mishandling, og opprettholdt avslaget på ny midlertidig tillatelse.

Vurdering og konklusjon

Avslaget på permanent oppholdstillatelse ble også opprettholdt av UNE. UNE skrev i vedtaket at det er et krav for å få permanent oppholdstillatelse at utlendingen fortsatt fyller vilkårene for sine midlertidige tillatelser. Vilkårene må ha vært oppfylt i de siste tre årene som danner grunnlag for beregning av oppholdstid.

Siden klageren og ektefellen hadde flyttet fra hverandre og tatt ut separasjon, hadde klageren ikke oppfylt vilkårene for de midlertidige oppholdstillatelsene i hele treårsperioden. Hun hadde heller ikke hatt oppholdstillatelse på annet grunnlag i treårsperioden. UNE viste til at hun hverken hadde fått tillatelse på grunn av mishandling i ekteskapet, eller opphold på humanitært grunnlag.

Permanent oppholdstillatelse kan gis til utlending som ikke fyller kravet til tre års oppholdstid etter unntaksbestemmelsen i utlendingsforskriften § 11-4. En forutsetning er da at utlendingen i minst det siste året har hatt en tillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Utlendingen må i tillegg ha hatt langvarig opphold tidligere med tillatelser. Siden klageren ikke hadde bodd sammen med sin ektefelle det siste året før hun søkte om permanent oppholdstillatelse, kunne hun ikke få tillatelse etter denne unntaksregelen.

UNE mente at retur til Kenya var trygt for klageren.  

Var dette sammendraget nyttig?