Kart over Somalia med tegnestift

Foto: Adobe Stock

Somaliere som søkte og fylte vilkårene for permanent oppholdstillatelse før 27. mars 2017, mister ikke sin flyktningstatus

UNE har hatt en praksisavklaring i saker fra Somalia hvor UDI fattet vedtak om opphør av flyktningstatus og hvor det var søkt om permanent oppholdstillatelse. I disse sakene har tema vært mulig opphør av flyktningstatus som følge av forbedret sikkerhetssituasjon i hjemlandet.

Praksis i disse sakene er at 27.03.2017 skal gjelde som et generelt skjæringstidspunkt for når vilkårene for opphør av flyktningstatus og retur til Mogadishu er oppfylt. Personer som søkte og fylte vilkårene for permanent oppholdstillatelse før 27.03.2017, vil kunne ha krav på permanent oppholdstillatelse. En forutsetning er at personen fortsatt fyller vilkårene for denne tillatelsen når UNE behandler saken. I disse sakene er det ikke grunnlag for å oppheve flyktningstatus.

Bakgrunnen for praksisavklaringen

I juni 2017 kom stornemnda i UNE til at det var riktig å oppheve flyktningstatusen og oppholdstillatelsen til to klagere fra Mogadishu, fordi de ikke lenger hadde behov for beskyttelse. I begge sakene mente flertallet i stornemnda at det hadde vært vesentlige og varige endringer i sikkerhetssituasjonen i Mogadishu, slik at det var riktig med opphør av flyktningstatus.

I etterkant av stornemnda ble det klart at det i flere av sakene hvor UDI hadde fattet vedtak om opphør av flyktningstatus, var søkt om permanent oppholdstillatelse før stornemndas vurderingstidspunkt, som var 27.03.2017. Langvarig praksis er at utlendinger som søker om permanent oppholdstillatelse vil kunne ha rett til dette, hvis de fyller alle vilkårene på søknadstidspunktet.

Stornemnda vurderte ikke om vilkårene for opphør av flyktningstatus var oppfylt før 27.03.2017. I flertallet av UNEs senere behandling av tilsvarende klagesaker har UNE konkludert med at vilkårene for opphør ikke var til stede før denne datoen. Datoen 27.03.2017 vil dermed anses som et generelt skjæringstidspunkt.

Mer informasjon:

Brev fra UNE til Justis- og beredskapsdepartementet om praksisavklaringen datert 12.07.2019

Instruks GI-03/2019 fra Justis- og beredskapsdepartementet til UDI

Om stornemndavgjørelsen til UNE fra juni 2017

Reglene for permanent oppholdstillatelse