Riksvåpnet

Stornemnda kom i juni 2017 til det var riktig av UDI å tilbakekalle flyktningstatusen til to somaliere fordi de ikke lenger hadde behov for beskyttelse.

Stornemndavgjørelsen får betydning når UDI og UNE skal behandle lignende tilbakekallssaker som er omfattet av instruksen fra Justis-og beredskapsdepartementet som kom i oktober i fjor. Instruksen gjelder ikke de som har fått innvilget permanent oppholdstillatelse, har fått tillatelser som kvoteflyktninger eller har fått opphold på humanitært grunnlag.

Formålet med instruksen og hvilke grupper instruksen omfatter, kan du lese på regjeringens sider (ekstern lenke).

Det er første gang UNE behandler saker om tilbakekall av flyktningstatus på bakgrunn av at forholdene i hjemlandet har endret seg. Regelverket for å tilbakekalle en tillatelse er ikke nytt, og i sin avgjørelse viser stornemnda til at beskyttelse som flyktning i prinsipp er av midlertidig karakter.

Sakene gjaldt to menn fra Mogadishu i Somalia. I begge sakene mente stornemndas flertall at det var riktig å tilbakekalle flyktningstatusen fordi forholdene i hjemlandet har endret seg. Stornemnda kom til at sikkerhetssituasjonen i Mogadishu er vesentlig endret de siste fem årene etter at al-Shabaab trakk seg ut av byen, og at denne endringen er av en tilstrekkelig varighet til at de ikke lenger har behov for beskyttelse.

De rettslige vurderingene i sakene kan du lese på denne siden.

Stornemndas avgjørelse ble fattet med dissens, der fire nemndmedlemmer utgjorde et flertall. Tre nemndlemmer dissenterte.

Det var UDI som ba UNE om å behandle sakene i stornemnd for å få en prinsipiell avgjørelse i denne type tilbakekallssaker.

Bakgrunn

  • I stornemnd er det tre nemndledere og fire nemndmedlemmer som avgjør saken. Vedtakene har presedensvirkning for etterfølgende saker i UDI og UNE.
  • Grunnvilkåret for å kunne tilbakekalle en utlendings flyktningstatus og oppholdstillatelse er regulert av utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e: «ikke lenger kan nekte å nyte godt av beskyttelse fra det landet utlendingen er borger av, fordi de forholdene som førte til at utlendingen ble anerkjent som flyktning etter § 28 eller fikk beskyttelse etter § 34, ikke lenger er til stede».
  • Instruks G-14/2016 fra Justis-og beredskapsdepartementet etablerer en ny praksis som innebærer at oppholdstillatelser som er gitt fordi søkeren har et beskyttelsesbehov, kan tilbakekalles når forholdene i hjemlandet endrer seg.