Instruks

Regjeringen har instruert UNE om å vente med å behandle saker om oppholdsrett for bestemte typer familiemedlemmer av EØS-borgere i Norge.

Derfor har vi stilt sakene i bero i påvente av en mulig endring i bestemmelsen.

Instruksen er tilgjengelig på regjeringen.no.

Disse sakene settes på vent

Dette gjelder saker hvor bestemte typer familiemedlemmer av EØS-borgere i Norge har søkt om enten:

  • Oppholdskort
  • Varig oppholdsbevis eller varig oppholdskort
  • Å bevare retten til opphold i Norge

Det gjelder disse typene familiemedlemmer:

  • Personer som skal inngå ekteskap med EØS-borgeren
  • Personer som er avhengig av å bli forsørget av EØS-borgeren
  • Fosterbarn under 18 år
  • Helsøsken under 18 år
  • Pleietrengende
  • Personer som tilhører EØS-borgerens husstand

Listen er en forenklet oversikt over gruppene som er nevnt i § 19-7 i utlendingsforskriften (lovdata.no).

Vi setter også relaterte saker på vent

Noen utvisnings- og tilbakekallssaker blir også satt på vent. Dette er saker som ikke kan avgjøres før et endelig vedtak etter utlendingsforskriften § 19-7 har blitt fattet.

Vi behandler fremdeles noen av sakene

Vi kan fremdeles behandle saker hvor vilkårene etter dagens regelverk klart er oppfylt, eller hvor det er klart at EØS-reglene har blitt misbrukt. Vi kan også innhente saksopplysninger og foreta nødvendige undersøkelser for å avgjøre om en sak skal behandles eller ikke.

Hvis klageren enten mangler sykeforsikring, eller sykeforsikringen er mangelfull, da setter vi saken på vent uten å undersøke nærmere. Instruksen fra departementet omfatter både saker vi allerede har til behandling og fremtidige saker.

Er du usikker på om dette gjelder deg?

De som får saken sin satt på vent vil få beskjed om det. Vi gjør fortløpende vurderinger av hvilke konkrete saker instruksen gjelder. Hvis du lurer på om din sak kommer til å bli satt på vent, kan du ta kontakt med oss og be oss vurdere det.

Politiet har fått den samme instruksen, og kommer ikke til å gjennomføre uttransporter av de som får saken sin satt på vent.