Lov og rett

Foto: bigstockphoto

Høyesterettsdom av 9.12 gir avklaringer for hvor tungt barnets beste skal veie i utvisning av omsorgsperson.

UNE anket til Høyesterett for å få en rettslig avklaring på avveiingen mellom brudd på utlendingsloven på den ene siden og hensynet til barnet på den andre. Høyesterett kom enstemmig til at en utlending som hadde begått meget alvorlige brudd på utlendingsloven, kunne utvises med to års innreiseforbud selv om hun hadde barn i Norge.

Bakgrunn for saken

Saken gjaldt en kvinne som kom til Norge i 2001, og ble norsk statsborger i 2007. I 2014 ble det klart at hun i alle år hadde løyet om sin opprinnelse, for å få opphold som flyktning. Kvinnen hadde sagt hun var fra Somalia, men var egentlig fra Djibouti. UDI tilbakekalte statsborgerskapet og utviste kvinnen for to år. Vedtakene ble opprettholdt av UNE.

Hun og hennes norske ektemann har fire barn, som er norske statsborgere. Familien har i hele perioden bodd sammen og oppholdt seg i Norge.

Lagmannsretten kom – under tvil – til at hensynet til barnas beste ikke ble tillagt tilstrekkelig vekt i UNEs vurderingen, og at vedtaket derfor var ugyldig.

Allmennprevensjon

Høyesterett peker på at allmennprevensjon er en viktig grunn til å reagere med utvisning og midlertidig innreiseforbud, i stedet for eksempelvis en fengselsstraff.

-Dommen er klar og tydelig og gir nyttige avklaringer for senere saker der meget grove brudd på utlendingsloven skal vurderes opp mot hensynet til barn. Det sier avdelingsleder Marianne Granlund i UNE.

Kvinnens advokat Arild Humlen, vurderer nå om saken skal ankes til menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Les dommen her.

Oppdatering 18.3

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har kommunisert klagen over Høyesteretts dom av 9. desember 2019 til norske myndigheter. Det betyr at EMD tar saken inn til behandling. Norske myndigheter skal innen 3. juli 2020 gi et tilsvar i saken.