engangsløsning lengeværende.png

Fra 1. juni 2021 kan du be UNE eller UDI om å vurdere om du oppfyller vilkårene i den midlertidige bestemmelsen.

Oppholdstillatelsen blir gitt etter en midlertidig bestemmelse, og du må oppfylle flere kriterier for å ha rett til oppholdstillatelse.

Hvem kan få en tillatelse? 

Du må oppfylle alle disse fem kriteriene for å kunne få en tillatelse etter denne bestemmelsen: 

  • Du har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge og ikke returnert etter avslag.
  • Du har bodd i Norge i minst 16 år innen 1. oktober 2021.
  • Du har en samlet alder og botid i Norge på 65 år eller mer.
  • Du bodde i Norge 1. januar 2019.
  • Du bor i Norge når du ber om vurdering av saken din. 

Botiden i Norge på 16 år regnes fra datoen du søkte om beskyttelse (asyl). Både lovlig og ulovlig opphold i Norge regnes med. Har du vært korte perioder ute av landet, trekkes det fra botiden din.

Du må ha en samlet alder og botid på minst 65 år. Hvis du for eksempel er 49 år gammel og har bodd i Norge i 16 år, så er samlet alder og botid 65 år, og du kan ha krav på oppholdstillatelse. Hvis du for eksempel er 40 år gammel og har bodd i Norge i 25 år, så er også samlet alder og botid 65 år, og du kan også ha krav på oppholdstillatelse.

Kravet til alder og tiden du har bodd i Norge må være oppfylt senest 1. oktober 2021. Det betyr at selv om du ikke oppfyller kravet i dag, men vil gjøre det innen denne datoen, kan du få en tillatelse.

Hvis du har hatt beskyttelsestillatelse (asyl) som senere har blitt tilbakekalt kan du ha krav på oppholdstillatelse. Dette gjelder også hvis du i perioder har hatt oppholdstillatelse på et annet grunnlag, for eksempel arbeidstillatelse.

Hvis du har returnert etter å ha fått avslag på asylsøknaden din, og senere kommet tilbake til Norge og søkt asyl på nytt, har du ikke krav på tillatelse.

Slik ber du om en vurdering av saken din

På denne siden finner du mer informasjon om engangsløsningen og et skjema som du kan bruke for å be om en vurdering av saken din.

De som har fått utsatt iverksetting av UNE i påvente av engangsløsningen vil bli kontaktet av UNE.

Mer informasjon om engangsløsningen

Du finner mer informasjon om engangsløsningen her: