Religion

UNE har evaluert ordningen, og erfaringen viser at det ikke er behov for et ressursutvalg i tillegg til vitner fra det aktuelle trossamfunnet.

I 2018 ble 37 konvertittsaker behandlet i nemndmøte der personen forklarte seg om konverteringen for nemnda. Ressursutvalget for konvertittsaker ble brukt i fem saker.

– Denne ordningen ble lite brukt, og det må blant annet sees i sammenheng med bruken av vitner i nemndmøter, sier leder for nemndlederne, Øyvind Havnevik.

I 22 av 37 saker hadde personen som skulle møte i nemndmøte med seg et vitne. Vitnene var typisk prester, pastorer eller andre med god kjennskap til det aktuelle trossamfunnet.

Et vitne møter etter ønske fra personen og forklarer seg gjerne om sin kjennskap til vedkommende og personens religiøse aktiviteter. I tillegg vil vitnet også kunne svare på spørsmål fra nemnda om det aktuelle trossamfunnet.

– UNE mener at et behov for faktainformasjon utover personens egen forklaring og skriftlig informasjon, kan dekkes på andre måter enn gjennom et formalisert utvalg for denne spesielle sakstypen, sier Havnevik.

Havnevik forklarer at UNE har mulighet til selv å innkalle personer med særlig kjennskap til et trossamfunn som sakkyndig. I dag bruker UNE sakkyndige i nemndmøter, først og fremst landrådgivere fra Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo), og i enkelte saker rådgivende psykiater eller psykolog.

Ressursutvalget for konvertittsaker ble opprettet i oktober 2017 på instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet. Utvalget kunne brukes i spesielt vanskelige saker knyttet til troverdigheten av en konvertering, og der nemnda hadde behov for faktainformasjon. I tre av fem saker der utvalget ble brukt, var det for å innhente kunnskap om Jehovas vitner.

Ressurspersonene i utvalget var oppnevnt av UNE etter forslag fra ulike tros- og livssynssamfunn. Ressurspersonen skulle ha en objektiv rolle under nemndmøtet og bidra med kunnskap om trosgrunnlag og konverteringsprosesser.

Tallene i denne artikkelen er basert på en gjennomgang av manuelle registreringer, og det må tas forbehold om at noen saker ikke har blitt registrert.

Om konvertittsaker og nemndmøter

  • 37 konvertittsaker ble i 2018 behandlet i nemndmøter med personlig fremmøte fordi det var spørsmål om konverteringen var reell.
  • Ressursutvalget for konvertittsaker ble opprettet i oktober 2017 på instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet. Ordningen ble brukt i fem saker.
  • I 22 av 37 saker hadde personen med seg ett eller flere vitner, hovedsakelig prester, pastorer eller andre fra det aktuelle trossamfunnet.
  • I regjeringens politiske plattform, Granavolden-plattformen, står det at regjeringen vil: «Sikre at det avholdes nemndmøte med personlig oppmøte og at det gis mulighet til å føre vitner under nemndmøte i Utlendingsnemnda i asylsaker der vurderingstemaet er troverdigheten ved en konvertering. Den utvidede adgangen til personlig oppmøte gjelder kun én gang i hver sak».

Mer informasjon: