Nemnda har et felles ansvar for at en sak blir godt nok opplyst og for å avgjøre saken i tråd med regelverket.

De tre medlemmene i nemnda er altså likeverdige, selv om en nemndleder leder møtet. Som nemndmedlem representerer du deg selv, ikke organisasjonen som har foreslått deg. Du skal opptre uavhengig og uten bindinger til de som har foreslått deg. 

Slik foregår en nemndsamling

Samlingen går vanligvis over tre dager. Første dag er det lesedag og et kort formøte der nemndlederen orienterer om saken eller sakene. Det er en fordel om du har lest tilsendt materiale før lesedagen. Andre og tredje dag er det nemndmøte. Under møtet kan du ikke ha med mobiltelefon, PC eller annet utstyr som kan ta opp og formidle lyd og bilde. Du må være tilgjengelig hele dagen. Hver dag kan bli lang. Etter nemndas rådslagning og stemmegivning skal du skrive under saksprotokollen.

Oppgaver og ansvar

Du må:

Hver sak skal avgjøres ut fra opplysningene i saksdokumentene og det som kom frem under nemndmøtet. Du skal avgjøre saken ut fra regelverket, uten å ta utenforliggende hensyn.

Det er som regel tolk under møtet. Du må stille spørsmål direkte til klageren, ikke til tolken. Det er lettere for tolken å oversette hvis du bruker korte setninger. Det er viktig at spørsmålene er så åpne som mulig, og ikke ledende. Ikke vis hva du tenker om saken mens klageren er til stede.

UNE har utarbeidet en veiledning for nemndmedlemmer som du kan laste ned og lese her (PDF, 335 KB).

Habilitet og taushetsplikt

Du må gi beskjed hvis du er inhabil i saken, det vil si ikke har den nøytraliteten som kreves. Du må gi opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av din habilitet. Det kan være tilknytning til klageren, fullmektigen, fullmektigens firma eller organisasjon, tolken, vitner og andre som har vært involvert i saken. Du må også gi opplysninger om andre særlige forhold som «er egnet til å svekke tilliten til upartiskheten», slik det står i forvaltningsloven § 6.

Du har taushetsplikt om personlige forhold som du får kjennskap til i sakene. Du kan altså ikke diskutere sakene utenfor nemnda, eller bringe informasjon videre. Du har også ansvar for å levere inn saksdokumenter og notater etter møtet.

Om vervet

Normalt møter nemndmedlemmer i UNE mellom 6 til 12 dager i året. Antall møtedager kan likevel variere.

Departementet kan løse deg fra vervet dersom du

 • ikke overholder taushetsplikten
 • grovt har krenket andre plikter som følger av vervet
 • er personlig uegnet til vervet
 • ikke fyller valgbarhetskriteriet, for eksempel fordi du har for dårlige norskkunnskaper eller er straffedømt
 • blir ansatt i et departement eller får jobb som advokat eller advokatfullmektig
 • selv ber om å bli løst fra vervet 

Informasjon om rettskildelære

Rettskildelære for nemndmedlemmer kan du laste ned og lese mer om her (PDF, 271 kB).

Praktisk informasjon

Vi sender ut innkallinger til nemndmøtet på sms. Du kan svare på en innkalling ved å svare på sms-meldingen. Du får da en kvittering fra oss.

Hvis du bor slik at du må reise med fly eller tog og overnatte på hotell i forbindelse med nemndmøtet, må du bestille billetter via reisebyrået Egencia. Husk å bestille flybilletter og hotellopphold så tidlig som mulig etter nemndinnkalling. 

Booking av billetter skal gjøres via Egencias nettportal (ekstern lenke). Ved bruk av Egencias nettportal, er du sikret umiddelbar bestilling av reisen din. Bruk e-postadressen du har oppgitt til UNE i forbindelse med oppdraget som nemndmedlem.

Første gang du logger deg inn, bruker du e-postadressen som du har oppgitt i forbindelse med oppdraget som nemndmedlem, og trykker på «Glemt brukernavn og/eller passord». Følg instruksjonene der, så mottar du en e-postadresse hvor du får mulighet til å opprette ditt personlige passord.

Reisebyrået har også en app som kan brukes for bestilling av reiser, samt for varslinger og oversikt over foretatte bestillinger.

Får du ikke logget deg på? Kontakt Egencia per telefon eller e-post.

Dersom du ikke kan bestille billetter og hotell i deres internettportal, kan dette bestilles per telefon eller e-post til Egencia. Kontakinformasjon er følgende: 

Tlf: 24 14 06 19
E-post: customer_service@egencia.no

Du må da oppgi den koden som står i innkallingsbrevet, når du bestiller reisen. Reisebestillinger og endringer via telefon skal gjøres i alminnelig arbeidstid så langt det lar seg gjøre.

Hvis du skal overnatte på hotell, må du bestille reise og hotell samtidig. Reisebyrået Egencia benytter faste hoteller som UNE har avtale med. For tiden har UNE avtale med Scandic Hotell Byporten og Scandic Hotell Oslo City. Du skal ikke velge andre hoteller, med mindre disse hotellene er fulle. Da må man velge det rimeligste ledige alternativet som ligger sentralt i forhold til UNEs lokaler.

UNE minner om at reiser i forbindelse med verv som nemndmedlem må foretas på rimeligste måte når det samlet tas hensyn til alle utgifter, og at reisen må gjennomføres effektivt og forsvarlig.

Utlendingsnemnda kan ta lyd- og bildeopptak av nemndmøter og av saksforberedende samtaler, se utlendingsforskriften § 16-15. Dette besluttes av nemndlederen i aktuelle saker.

Som nemndmedlem kan du enten få utbetalt honorar, eller få kompensasjon på grunn av bortfall av lønn (tapt arbeidsfortjeneste). Du kan ikke få begge deler. Ingen nemndmedlemmer får betalt for å lese landinformasjon før et nemndmøte, men du får betalt for ekstra rådslagning etter nemndsamlingen.

Honorarsatsene for deltakelse i nemndmøte er:

 • Normal dag (0-8 timer) kr 2000
 • Lang dag (over 8 timer) kr 2400

Maksimumssatsene for tapt arbeidsfortjeneste er:

 • inntil kr 4000 for normal dag (0-8 timer)
 • inntil kr 4800 for lang dag (over 8 timer)

Du kan få utbetalt inntil det dobbelte av honorarsatsene, hvis den tapte arbeidsfortjenesten er høyere enn honoraret.

Fristen for å sende inn skjemaene er en måned etter nemndsamlingen.

Du vil få et varsel på sms eller på e-post når du har mottatt lønnslippen i Altinn. Husk å sjekke at din kontaktinformasjon er riktig i Altinn.

Dette er kravene til dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste:

Ekstra rådslagning

Fra 1.9.2022 honoreres ekstra rådslagning etter faste satser ut fra hvor lenge rådslagningen varer. Lengden på rådslagningen fremgår av tids- og beløpsoversikten som du får dagen etter. Du må legge inn krav om dekning av honorar i SAP-selvbetjening eller i DFØ-appen.

Honorarsatsene for ekstra rådslagning er: 

 • 250 kroner for rådslagning på Teams eller telefon av varighet inntil 1 time
 • 1000 kroner for rådslagning som varer fra 1 til 4 timer, uavhengig av hvordan rådslagningen gjennomføres
 • 2000 kroner når rådslagningen varer utover 4 timer, uavhengig av hvordan rådslagningen gjennomføres

 

Det er to måter du kan gjøre dette på. Du kan enten logge deg på DFØs sider via din tilgang til ID-porten (MinID, BankID, BuypassID, eller Commfides e-ID), eller du kan laste ned DFØ-appen. Appen finnes for iOS og Android.

For å få utbetalt ditt honorar er det viktig at du fyller ut riktig lønnart (kode) for å sikre deg riktig utbetaling.

For at du skal kunne fylle ut alle feltene riktig med UNE-spesifikke koder, må du derfor laste ned disse dokumentene:

Pålogging til DFØs sider med forslag til veiledninger og lenke til å laste ned appen finner du på Betalmeg, DFØs selvbetjeningsløsning (www.dfo.no). 

Hvis det er feil i skjemaet du sender til oss, vil du få dette i retur slik at du kan korrigere.

Har du fått et skjema (oppgave) i retur fra oss vil boksen som oppgaven tilhører være merket med det antallet oppgaver du har fått i retur.

 • Klikk på den aktuelle boksen hvor den returnerte oppgaven ligger.
 • I oversikten til venstre vil den returnerte oppgaven ligge merket med «returnert».
 • Klikk på det aktuelle skjemaet som er returnert.
 • Sjekk kommentarfeltet på hva som skal korrigeres, og gjør de nødvendige korrigeringer ved å klikke på «rediger» ute til høyre.
 • Når du er ferdig med korrigeringene klikker du på «send til godkjenning» nede til høyre.

I statens særavtale for reiser innenlands står det at reisen skal etter en samlet vurdering foretas på den for statens hurtigste, rimeligste og mest miljøvennlig måte så langt dette er forenlig med en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen. Alle nemndmedlemmer som skal ha dekket utgifter i forbindelse med reisen, må registrere reiseregning i DFØ sin selvbetjeningsportal, Betalmeg, eller i DFØ-appen.

Utgifter til taxi og bruk av egen bil dekkes normalt ikke. For å få dekket dette må innkallingskontoret eller supportOKO@une.no godkjenne reisen på forhånd. Last opp kvitteringer når du registrerer reiseregningen elektronisk.

Hvis du reiser lengre enn 15 km for å delta på nemndmøte, får du kostgodtgjørelse basert på reisens varighet. 

Hovedrammene for avtalen er:

 • Reisen skal etter en samlet vurdering gjennomføres på den for staten hurtigste, rimeligste og mest miljøvennlige måte.
 • Kost dekkes etter gitte satser dersom reisen er over 15 km en vei og varer utover seks timer.
 • Det skal gjøres måltidsfradrag dersom andre enn den reisende har dekket måltider på reisen.
 • Det skal som hovedregel innhentes godkjenning til å benytte ikke-rutegående transportmiddel (taxi, leiebil eller egen bil). Dersom forhåndssamtykke ikke er innhentet, må det redegjøres for årsaken til at ikke–rutegående transportmiddel er benyttet.
 • Reiseregning skal sendes inn så snart det lar seg gjøre.

Det er to måter du kan gjøre dette på. Du kan enten logge deg på DFØs sider via din tilgang til ID-porten (MinID, BankID, BuypassID, eller Commfides e-ID), eller du kan laste ned DFØ-appen. Appen finnes for iOS og Android.

Pålogging til DFØs sider med forslag til veiledninger og lenke til å laste ned appen finner du på Betalmeg, DFØs selvbetjeningsløsning (www.dfo.no). 

Hvis det er feil i skjemaet du sender til oss, vil du få dette i retur slik at du kan korrigere.

Har du fått et skjema (oppgave) i retur fra oss vil boksen som oppgaven tilhører være merket med det antallet oppgaver du har fått i retur.

 • Klikk på den aktuelle boksen hvor den returnerte oppgaven ligger.
 • I oversikten til venstre vil den returnerte oppgaven ligge merket med «returnert».
 • Klikk på det aktuelle skjemaet som er returnert.
 • Sjekk kommentarfeltet på hva som skal korrigeres, og gjør de nødvendige korrigeringer ved å klikke på «rediger» ute til høyre.
 • Når du er ferdig med korrigeringene klikker du på «send til godkjenning» nede til høyre.

Egencia er reisebyrået som UNE har avtale med. Du må bestille fly/tog/hotell gjennom dette reisebyrået.

Før du bestiller reise må du kontakte UNE for å få oppretta ein reiseprofil hos Egencia. Kontakt UNE på supportOKO@une.no 

Når reiseprofil er oppretta kan du bestille reisa hos Egencia via telefon eller e-post:

Telefon:  24 14 06 19  (døgnopen)
E-post: customer_service@egencia.no

Bestillingar skal gjerast innanfor vanleg arbeidstid så langt det lèt seg gjere.

The Board Hearing Adminstrations Office (INKA) only answers questions about summons to board hearings. If you have other questions, please contact our Information Service.

Phonenumber: (+47) 21 08 51 26 E-mail: mail_inka@une.no

Street address: Stenersgaten 1 B/C, 6th floor, same building as Oslo City