Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige tvilsspørsmål.

Anmodningen ble tatt til følge og saken ble sendt til realitetsbehandling hos UDI.

Sammendraget gjelder fem mindreårige barn (ett overårig medlem fikk eget vedtak).

Kvinne med seks barn søkte om beskyttelse sommeren 2017, men fikk endelig avslag på realitetsbehandling av UNE høsten 2017, under henvisning til utlendingsloven § 32, første ledd, bokstav b, jfr. Dublin III-forordningen artikkel 12 (4). Kvinnen og barna ble således henvist til et annet Dublin-land for realitetsbehandling (barnas far var ute av bildet).

Kort tid etter UNEs avslag forsvant moren og etterlot seg barna med andre av hennes familiemedlemmer i Norge. Et familiemedlem av barna fremmet en appell, og UNE tok denne inn som en omgjøringsanmodning vinteren 2018. Det ble gjort undersøkelser i saken for å finne moren, men det har ikke lykkes.

Etter en konkret vurdering av forholdene i saken, kom UNE til at det forelå særlige grunner etter utlendingsloven § 32, annet ledd, jfr. utlendingsforskriften § 7-4, annet ledd. UNE la blant annet vekt på at barna ikke har omsorgspersoner i det andre Dublin-landet (kun i Norge), barnets beste, forsvinningens virkning på barna og at et grunnleggende premiss for resultatet var morens forsvinning.

Saken ble således returnert UDI for realitetsbehandling.

Var dette sammendraget nyttig?