1. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  UNE omgjorde UDIs avslag på permanent oppholdstillatelse fordi UNE mente at særlige grunner tilsa at det kunne gjøres unntak fra kravet til at klageren må ha forsørget seg selv.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse i familieinnvandring med ektefellen, fordi ektefellen ikke oppfylte kravet til fremtidig inntekt. Det var ikke grunn til å gjøre unntak fra kravet, selv om ektefellen var syk.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2021
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren søkte om permanent oppholdstillatelse, men oppfylte ikke kravet om selvforsørgelse. UNE mente det var særlige grunner til å gjøre unntak fra kravet. Klagerens ektefelle og sønn var avhengig av hennes hjelp, og hun mottok omsorgslønn fra kommunen nesten tilsvarende en fulltidsstilling.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2021
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren søkte om permanent oppholdstillatelse, men fikk avslag fordi hun ikke oppfylte kravet om selvforsørgelse. Klageren ba om at det måtte gjøres unntak fra kravet fordi hennes ektefelle var syk og avhengig av hennes hjelp. UNE mente det ikke var grunnlag for å gjøre unntak.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  UNE opprettholdt avslaget på søknad om permanent oppholdstillatelse. Klageren oppfylte ikke vilkåret om selvforsørgelse og det var ikke særlige grunner til å gjøre unntak fra dette.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke utlendingspass fordi UNE mente hun kunne skaffe pass fra hjemlandet. Klageren hadde fått avslag på søknad om pass fra afghanske myndigheter fordi hun ikke fremla tazkera, et dokument som UNE mente var innenfor hennes kontroll å skaffe.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2021
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Nemnda vurderte om det kunne gjøres unntak fra kravet om selvforsørgelse fordi klageren hadde et sykt barn med stort pleiebehov. Nemnda kom til at det ikke kunne gjøres unntak på grunn av "særlige grunner". Klageren kunne på sikt oppfylle kravet om selvforsørgelse.
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2022
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren søkte om permanent oppholdstillatelse, men oppfylte ikke kravet om selvforsørgelse. UNE mente det ikke forelå særlige grunner for å unnta klageren fra dette kravet.
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke midlertidig oppholdstillatelse i familieinnvandring med sin sønn. Det forelå ikke sterke menneskelige hensyn som tilsa et unntak fra de alminnelige vilkårene for familieinnvandring.
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren ble unntatt fra kravet om selvforsørgelse fordi UNE mente at særlig grunner talte for det. Hun fikk permanent oppholdstillatelse.