Kart over Afghanistan

Plikten til å returnere til Afghanistan er utsatt fram til 31. januar 2022. Det betyr at ingen blir tvangsreturnert til Afghanistan nå.

Utlendingsnemnda (UNE) har besluttet å forlenge den midlertidige utsettelsen (suspensjonen) av utreiseplikten til Afghanistan. Utsettelsen av utreiseplikten betyr at de som tidligere har fått vedtak om retur til Afghanistan fra UNE eller Utlendingsdirektoratet (UDI), inntil videre ikke har plikt til å reise.

– Det er fortsatt stor usikkerhet om den videre politiske, sikkerhetsmessige, menneskerettslige og humanitære utviklingen i landet etter at Taliban overtok makten 15.august. Derfor forlenger vi nå suspensjonen av utreiseplikten, sier UNE-direktør Marianne Jakobsen.

Hvem omfattes av utsettelsen?

Beslutningen gjelder både tidligere asylsøkere og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket. Dette gjelder afghanske borgere som:

  • har fått avslag på søknad om beskyttelse
  • har blitt utvist fra Norge
  • har fått oppholdstillatelsen tilbakekalt
  • oppholder seg i Norge og har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse

UNE har nå omtrent 170 saker til behandling fra afghanske borgere. Av disse er det omtrent 65 saker som kan medføre utreiseplikt, og som derfor er stilt i bero i samme tidsrom. Det vil si at vi ikke behandler noen av disse sakene nå.

Beslutningen om å utsette utreiseplikten og stille saker i bero er i tråd med anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Dublin-saker er ikke omfattet

Personer med saker omfattet av Dublin III-konvensjonen eller første asyllandregelen er ikke omfattet av suspensjonen. De skal fortsatt returnere til det første europeiske landet de søkte beskyttelse i.

UNE følger utviklingen i Afghanistan

Suspensjonen og berostillelsen er besluttet å vare fram til 31. januar 2022. UNE vil i denne perioden følge nøye med på situasjonen og innhente mest mulig oppdatert og pålitelig landinformasjon. Dersom situasjonen blir avklart på et tidligere tidspunkt, vil UNE kunne revurdere om saksbehandlingen skal gjenopptas før perioden er over.

En viktig kilde til landkunnskap for UDI og UNE er rapporter utarbeidet av Landinfo. De publiserte 2.9 en rapport om situasjonen i Afghanistan etter Talibans maktovertakelse. Landinfo er en faglig uavhengig enhet som innhenter, vurderer og analyserer landinformasjon.

Politiet er informert

Politiets utlendingsenhet (PU) har opplyst at det er omtrent 150 afghanske borgere som oppholder seg i Norge, som har vedtak om utreiseplikt til Afghanistan. PU er informert om at ingen personer som faller inn under de nevnte gruppene, skal tvangsutsendes fra Norge.