grafikk_saker behandlet.jpg

Så langt i år har UNE behandlet færre saker enn på samme tidspunkt i fjor. Ser vi på ulike sakstyper, er bildet mer sammensatt.

Ved utgangen av september hadde UNE totalt behandlet 4105 saker i 2020. På samme tid i fjor var tallet 5219. Det innebærer en nedgang på 21 prosent i år.

Dalende trend i asylsaker

Det har kommet stadig færre asylsøkere til Norge for hvert år siden 2017, noe som gjenspeiles i antallet asylsaker UNE behandler.

Vi har så langt behandlet 985 asylsaker i 2020, som er en nedgang på 26 prosent fra samme tidspunkt i fjor. Da var tallet 1332.

Dette tallet falt imidlertid enda mer i overgangen 2018-2019. Ved utgangen av september 2018 hadde UNE behandlet 2445 asylsaker. Det er en nedgang på 46 prosent i 2019.

Tallene omfatter såkalte Dublin-saker, det vil si saker hvor Norge ber et annet europeisk land om å behandle en asylsøknad.

Variasjoner mellom sakstyper

Dersom vi beveger oss over på andre sakstyper, er bildet mindre entydig. Innenfor statsborgerskapssaker holder for eksempel tallet seg ganske stabilt. UNE har så langt behandlet 317 slike saker i år, mot 322 på samme tidspunkt i fjor.

Og hvis vi ser på saker som omhandler permanent oppholdstillatelse, har antallet nesten doblet seg: 297 behandlede saker i år, mot 159 på samme tidspunkt i fjor.

Tallene er basert på uttrekk fra UNEs systemer ved utgangen av september. Du finner flere oppdaterte tall på våre statistikk-sider.