Ilustrasjonsbilde av faglig veiledning

Foto: Adobe Stock

I saker om utvising blir klagaren sin helsetilstand, og retursituasjon som følgje av helseproblema, vurdert opp mot alvoret i dei strafflagde handlingar i saka.

Den faglege rettleiinga gjer greie for dei reglane som gjeld, og kva praksis UNE har i slike saker.

Rettleiinga skildrar mellom anna krava til dokumentasjon av helseforhold, korleis slike saker blir greidde ut, og kva innverknad alvoret i lidinga og behandlingstilbodet i heimlandet har på avgjerda i saka.  

Du kan lese den faglege rettleiinga her