Riksvåpnet

Staten anker en sak til Høyesterett som handler om tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse fordi grunnlaget for tillatelsen hadde falt bort.

Staten kommer til å anke en sak til Høyesterett. Saken dreier seg om tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse fordi grunnlaget for tillatelsen bortfalt.

Lagmannsretten har avsagt to dommer i svært like saker hvor regelverket forstås ulikt, den ene i oktober 2016 og den andre nå i juni. Når domstolene forstår og anvender regelverket ulikt oppstår det usikkerhet knyttet til  hva som er riktig lovanvendelse.  Derfor vil staten be om at forståelsen av regelverket avklares i Høyesterett.

Staten trakk i 2013 tilbake en midlertidig oppholdstillatelse for en familie fra Afghanistan. Mor og barn i familien fikk midlertidig oppholdstillatelse da de kom til Norge i 2011 fordi mor i familien var enslig uten mannlig nettverk i Afghanistan. Det ble tatt forbehold i vedtaket om at tillatelsen kunne trekkes tilbake dersom samboer/far i familien kom til rette.  Samboer/far kom til Norge ett år etter at mor og barn hadde ankommet, og den midlertidige oppholdstillatelsen for mor og barn ble trukket tilbake fordi grunnlaget for tillatelsen ikke lenger var til stede.

Familien klaget på vedtaket, men fikk ikke medhold i UNE i et endelig vedtak i september 2013. Familien ble uttransportert til Afghanistan i februar 2015. Familien hadde da hatt ulovlig opphold siden september 2013. Familien saksøkte staten og fikk medhold i tingretten i 2015 og i lagmannsretten nå i juni 2017.

Vårt samfunnsoppdrag er å behandle like saker likt. Likebehandling er helt sentralt for rettssikkerhet og forutberegnelighet. Staten anker til Høyesterett fordi det nå er uklart hvordan domstolene mener at regelverket skal forstås.

Denne saken handler om hvilke momenter som skal telle med i vurderingen når en midlertidig tillatelse trekkes tilbake fordi grunnlaget har bortfalt. Det er ingen uenighet om at den opprinnelige grunnen til midlertidig tillatelse er bortfalt, samboer/far er sammen med mor og barn. I saker om tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse er det et vilkår at det er trygt å returnere, og det skal alltid gjøres en vurdering av om opphold allikevel skal gis på humanitært grunnlag selv om det opprinnelige grunnlaget har bortfalt.

Uenigheten, og hovedbegrunnelsen for at staten vil anke, dreier seg om hvorvidt det i tillegg skal gjøres en forholdsmessighetsvurdering av tilbakekallet veid opp mot andre forhold.

Lagmannsrettsdommen i oktober gjør ikke slik forholdsmessighetsvurdering, mens dommen fra lagmannsretten nå i juni gjør det. Departementet har i sitt rundskriv GI-14/2016 uttrykkelig sagt at det ikke skal foretas en vurdering av om tilbakekall av oppholdstillatelse er et forholdsmessig tiltak overfor utlendingen.

Det er alltid enkeltsaker som behandles i retten og denne saken handler om en afghansk familie. Norske myndigheter har allerede avgjort flere lignende saker og vil også i fremtiden få lignende saker til behandling. For staten er det viktig å sikre likebehandling i overensstemmelse med korrekt bruk av regelverket.

Staten anker ikke ofte til Høyesterett i utlendingssaker. I dette tilfellet gjøres det for å sikre likebehandling og rettssikkerhet.