UNE er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og styres gjennom årlige tildelingsbrev og virksomhetsinstrukser.

Tildelingsbrev

Tildelingsbrevet inneholder UNEs budsjett, hovedutfordringer og overordnede mål for migrasjonskjeden, samt spesifikke styringsparametre med resultatkrav til UNEs virksomhet. I 2024 har UNE tre styringsparametre: saksbehandlingstid for klagesaker beskyttelse, saksbehandlingstid for utvisningssaker og at størrelsen på beholdningen av ubehandlede oppholdssaker reduseres.

Virksomhetsinstruks

Virksomhetsinstruksen er et supplement til tildelingsbrevet og gir en konkretisering av etatens myndighet, ansvar og overordnede styringsprinsipper.

Virksomhetsstrategi 2022 - 2024

Strategien peker ut fire hovedområder vi skal ha særlig fokus på de neste tre årene:

  • Ett UNE mot samme mål
  • I takt med samfunnsutviklingen
  • Brukerorientert
  • Vi lever opp til samfunnsoppdraget

Årsrapporter

Årsrapportene oppsummerer året for UNE, og rapporterer på målene fra tildelingsbrevet og instruksen fra departementet. Før 2011 ble det i tillegg trykket årbøker beregnet på publikum.

Revisjonsberetning fra Riksrevisjonen

Riksrevisjonen har gjennomført finansiell revisjon av UNEs årsregnskap for 2023 (del VI i årsrapporten). Konklusjonen er at årsregnskapet gir et dekkende bilde av virksomhetens disponible bevilgninger, inntekter og utgifter i 2023 og kapitalposter per 31.12.2023, i samsvar med regelverket for økonomistyring i staten. Les hele uttalelsen: