Representanter for enslige mindreårige skal ivareta klagerens interesser, uten å opptre som fullmektig eller advokat. Representanten skal møte sammen med klageren og må:

  • ha god kjennskap til klagerens sak
  • forsikre seg om at klagerens reise er ordnet og forsvarlig
  • informere UNE om klageren har behov for særlig tilrettelegging
  • påse at klagerens behov blir ivaretatt før, under og etter møtet
  • sikre at klageren blir hørt på en forsvarlig måte

En representant kan også be om å få uttale seg under møtet.

Er du en oppnevnt verge, må UNE vurdere innholdet og omfanget av vergemålet før vi beslutter om du skal møte sammen med klageren. Oppgavene vil da bli de samme som for en representant.

Slik kan du forberede deg til møtet

Det er klagerens advokat eller annen fullmektig som har ansvar for å informere klageren om hvordan nemndmøtet foregår. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom informasjonen på nettsidene og se filmene:

Er du usikker på din rolle i et nemndmøte, eller har andre spørsmål knyttet til ditt ansvar, kontakt den fylkesmannen som oppnevnte deg eller Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Praktisk gjennomføring av møtet

Et nemndmøte varer som regel rundt seks timer, inkludert regelmessige pauser. Et møte kan vare både kortere og lengre tid. Vi bruker som regel tolk i møtet. Ikke gjør deg avhengig av mobiltelefon, PC eller annet utstyr som kan ta opp og formidle lyd og bilde. Det er nemlig ikke adgang til å ta med slikt utstyr i møterommet.

Målet med et nemndmøte er å få saken godt nok opplyst til at nemnda kan treffe en korrekt avgjørelse. I IR-04 Behandling og avgjørelse av saker i nemndmøte kan du lese mer.

Praktisk informasjon

Kan du ikke stille i et møte du er innkalt til, kontakt den fylkesmannen som oppnevnte deg på e-post, med kopi til Fylkesmannen i Oslo og Akershus på e-postadressen: fmoaemahjelp@fylkesmannen.no

Fylkesmannen vil oppnevne en midlertidig representant eller verge som trer inn i ditt sted. Denne personen bør kontakte deg.

Fylkesmannen har ansvar for dekke dine reiseutgifter og betale godtgjøring for arbeidet du utfører i forbindelse med nemndmøtet. Vi ber deg kontakte den fylkesmannen som oppnevnte deg for nærmere informasjon. Se også Fylkesmannen i Oslos og Akershus sine nettsider.

Du vil også få informasjon i brevet fra UNE.

Les mer om klagerens reise og dekning av utgifter.

Hvis det er nødvendig med en overnatting, er det fylkesmannen som skal dekke utgiftene. Vi anbefaler deg å kontakte fylkesmannen og avklare de nærmere detaljene rundt bestilling og utgiftsdekning.

Klageren kan overnatte på Refstad transittmottak i Oslo, og det er advokaten eller annen fullmektig som må gi UNE beskjed om dette.

The Board Hearing Adminstrations Office (INKA) only answers questions about summons to board hearings. If you have other questions, please contact our Information Service.

Phone: (+47) 21 08 51 26 Email: mail_inka@une.no

Street address: Stenersgaten 1 B/C, 6th floor, same building as Oslo City