Sist oppdatert: 15.12.2020 15.12.2020

Sammendrag: Permanent oppholdstillatelse

UNE omgjorde UDIs avslag på permanent oppholdstillatelse fordi UNE mente at særlige grunner tilsa at det kunne gjøres unntak fra kravet til at klageren må ha forsørget seg selv.

Bakgrunn

Klageren fikk avslag på sin søknad om permanent oppholdstillatelse fordi kravet om at hun må ha forsørget seg selv de siste 12 månedene ikke var oppfylt. UDI mente at det ikke forelå særlige grunner som tilsa at det kunne gjøres unntak fra kravet om selvforsørgelse.

I klageomgangen la klageren frem diverse dokumentasjon, blant annet kopier av jobbsøknader og bekreftelse fra NAV på at hun hadde vært registrert som arbeidssøker siden 2015, at hun hadde sendt meldekort som forventet, deltatt i oppfølgingsplaner og fulgt vedtatte aktivitetsplaner som avtalt.

Vurdering og konklusjon

UNE viste til rundskriv fra Justis og beredsskapsdepartementet  G-2017-5 hvor det fremgår at det kan gjøres unntak dersom klageren dokumenterer at hun over lengre tid aktivt har forsøkt å komme i arbeid, uten å lykkes.

UNE mente at den fremlagte dokumentasjonen bekreftet at klageren over lengre tid aktivt hadde forsøkt å komme i arbeid uten å lykkes. Ifølge NAV hadde hun vært aktivt arbeidssøkende i mer enn fire år, og hun hadde søkt bredt på arbeidsmarkedet. Hun hadde vært aktiv både på egen hånd og ved hjelp av NAV. UNE la også noe vekt på at klagerens alder kan tilsi at det er vanskeligere å komme inn på arbeidsmarkedet enn hva som er tilfelle for en yngre person med tilsvarende bakgrunn.

De andre vilkårene for permanent oppholdstillatelse var også oppfylt.

Var dette sammendraget nyttig?