Sist oppdatert: 28.01.202128.01.2021

Sammendrag: Arbeid

Klageren fikk ikke fornyet sin oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende fordi hun ikke ville kunne forsørge seg selv (underholdskravet).

Bakgrunn

 
Klageren hadde tidligere hatt ulike oppholdstillatelser i Norge. Hun søkte om fornyelse av sin tillatelse som selvstendig næringsdrivende. UDI avslo søknaden fordi de mente at kravet til forsørgelse (underholdskravet) ikke var oppfylt. I klageomgangen sendte klageren inn blant annet bankutskrifter, kvitteringer, budsjett og oversikt over bedriftens inntekter og utgifter det siste året. UDI innhentet opplysninger fra Skatteetaten, men endret ikke sin vurdering.
 

UNEs vurdering

 
En selvstendig næringsdrivende som skal drive næringsvirksomhet i Norge kan få oppholdstillatelse etter reglene i utlendingsloven § 25 og utlendingsforskriften § 6-18. Det er blant annet et vilkår at klageren godtgjør at det er økonomisk grunnlag for driften.
 
For at vilkåret om økonomisk grunnlag skal være oppfylt, må klageren kunne forsørge seg selv. Kravet til underhold er at klageren har egne midler som minst utgjør 82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnstabell. Hoveddelen av pengene må komme fra driften.
 
UNE mente at vilkåret ikke var oppfylt. Klageren hadde ikke vist at hun ville ha nok midler til å forsørge seg selv i kommende tillatelsesperiode, og at hoveddelen av disse pengene kom fra driften av næringsvirksomheten. Hun hadde blant annet ikke lagt frem budsjett for det kommende året, eller bekreftelser på oppdrag/andre avtaler som kunne sannsynliggjøre at hoveddelen av midlene ville komme fra driften av næringsvirksomheten. Hun hadde heller ikke oppfylt underholdskravet i tidligere tillatelsesperioder.
 
UNE mente at det heller ikke forelå sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge som kunne gi klageren oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38.
 

Var dette sammendraget nyttig?