Sist oppdatert: 21.08.2020 21.08.2020

Sammendrag: Visum

Klageren søkte om visum for å besøke sin ektefelle. UNE avslo fordi det å gi visum ville utgjøre en trussel mot folkehelsen på grunn av situasjonen med den pågående korona pandemien (COVID-19).

Bakgrunn

Norge behandlet søknaden på vegne av Danmark. Klageren hadde søkt om visum for å besøke sin ektefelle. UDI mente at forholdet mellom klageren og referansepersonen ikke var godt nok etablert eller dokumentert til at visum kunne gis.

Vurdering og konklusjon

UNE avslo søknaden med en annen begrunnelse: Norge er gjennom Schengen-avtalen forpliktet til å overholde EUs regelverk for samarbeidet knyttet til visum. En visumsøknad kan avslås hvis ett eller flere Schengen-land mener at klageren er en trussel mot folkehelsen. Regler om dette står i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810/2009 (visumsforordningen) artikkel 21 (3) d og 32 (1) og i utlendingsloven § 10 første ledd bokstav d.

I forbindelse med koronautbruddet kom Justis- og beredskapsdepartementet 20.03.2020 med en instruks til UDI, GI-08/2020. Instruksen gir nærmere retningslinjer for hvordan visumsøknader i den nærmeste tiden skal behandles. Instruksen sier at UDI skal avslå visumsøknader fordi en innreise vil utgjøre en trissel mot folkehelsen i Norge. Det kan bare gjøres unntak dersom det foreligger «ekstraordinære situasjoner», slik som ved sterke velferdshensyn.

UNE konkluderte med at det å innvilge visumsøknader i denne perioden kan true folkehelsen. UNE mente også at det ikke foreligger en ekstraordinær situasjon eller sterke velferdshensyn i klagerens sak.

UNE tok ikke stilling til de øvrige vilkårene for visum.

Var dette sammendraget nyttig?