Sist oppdatert: 15.12.2020 15.12.2020

Sammendrag: Visum

Klageren fikk ikke visum for å besøke sin ektefelle i Norge fordi han var ansett å utgjøre en trussel mot folkehelsen.

Bakgrunn

Klageren søkte våren 2020 om visum for 90 dager for å besøke sin polske ektefelle som var bosatt i Norge. UDI avslo, og viste til at visum ikke kunne utstedes fordi norske myndigheter mente at innreise av utenlandske statsborgere truet den nasjonale folkehelsen.

I klageomgangen viste klageren til at reglene var endret for borgere for familiemedlemmer til borgere av EU/EØS-land.

Vurdering og konklusjon

UNE viste til at utgangspunktet er at EU-borgere og deres familiemedlemmer fra et tredjeland har rett til å bevege seg og oppholde seg fritt i hele EU/ EØS-området, etter visumforordningen og unionsborgerforordningen.  Likevel stiller Unionsborgerdirektivet ulike krav og begrensninger i retten til å bevege seg og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium, og direktivet har forrang over visumforordningen.

UNE viste videre til at medlemsstatene kan begrense unionsborgeres og deres familiemedlemmers bevegelsesfrihet av hensyn til den offentlige helse. Dette står i Unionsborgerdirektivet artikkel 27. I forbindelse med koronautbruddet har også Justis- og beredskapsdepartementet 20.03.2020 kommet med en instruks til UDI, GI-08/2020, som gir nærmere retningslinjer for hvordan visumsøknader skal behandles under pandemien.

UNE var enig med UDI i at innvilgelser av visumsøknader i den perioden Norge var i, kunne true folkehelsen i landet. UNE mente at det ikke forelå en ekstraordinær situasjon eller sterke velferdshensyn som gjorde at klageren likevel skulle gis visum.

Når det gjaldt opplysningene i klageomgangen om at det i den siste tiden var gjort lettelser i regelverket for familiemedlemmer til borgere av EU/EØS land, viste UNE til at klageren ikke falt inn under noen av de aktuelle unntakene. Unntaket fra bortvisning gjaldt kun familiemedlemmer til EØS-borgere når familiemedlemmet var bosatt i eller skulle bosette seg i Norge. Dette gjaldt ikke klageren, fordi han hadde opplyst at han bare skulle treffe ektefellen, delta i et bryllup og så reise tilbake til sitt hjemland og jobben der.

UNE tok ikke stilling til de øvrige vilkårene for visum.

Var dette sammendraget nyttig?