Sist oppdatert: 14.02.2020 14.02.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Afghansk kvinne med klage over tidsbegrenset tillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn. UNE opprettholdt begrensningen på grunn av fortsatt ID-tvil.

Bakgrunn

Kvinnen ble opprinnelig innvilget opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn. Tillatelsen ble begrenset grunnet tvil om kvinnens identitet, og derfor kun gitt for ett år.
 
Klageren søkte om fornyelse av tillatelsen og leverte inn flere dokumenter, blant annet et nytt maskinlesbart pass. UDI mente at begrensningen ikke kunne oppheves, og ga klageren en fornyet begrenset tillatelse. UDI viste blant annet til at selv de maskinlesbare passene har begrenset pålitelighet (notoritet), og ikke kan bidra til å sannsynliggjøre oppgitt identitet i tilfeller hvor andre omstendigheter tilsier at identiteten ikke kan anses sannsynliggjort.
 

UNEs vurdering

UNE viste til at klagerens asylforklaring ikke var lagt til grunn i vedtaket hvor klageren ble innvilget opphold. Siden forrige vurdering haddde klageren lagt frem et nytt afghansk pass og en ny tazkera, i tillegg til flere uoversatte originaldokumenter som etter det UNE forstår er utstedt i Afghanistan. UNE viste imidlertid til at dokumenter fra Afghanistan generelt har lav notoritet. Pass utstedt ved ambassaden i Oslo har noe bedre pålitelighet enn andre afghanske dokumenter. Dersom det foreligger konkrete opplysninger som tilsier tvil om klagerens identitet, vil et slikt pass likevel ikke i seg selv kunne oppheve denne tvilen. UNE bemerket også at informasjonen som nå hadde kommet inn indikerte et annet opprinnelsessted i Afghanistan enn klageren tidligere har opplyst om.
 
UNE mente at det samlet sett er begrunnet tvil om klageren bosteder og oppholdsland før ankomst til Norge. Klagerens forklaring om familieforhold er heller ikke troverdig. UNE mente derfor at det fortsatt er tvil om klagerens identitet, og opphevet ikke tidsbegrensningen i tillatelsen.
 

Var dette sammendraget nyttig?