Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Arbeid

Saken ble behandlet i nemnd uten personlig fremmøte fordi dette ikke var nødvendig av hensyn til de spørsmål som bød på vesentlig tvil.

Klagen ble tatt til følge. Enstemmig.

Mann, hadde tillatelse til å jobbe som kokk. Søkte om fornyelse. UDI oppdaget da at klageren hadde to jobber, den ene på 100 % og den andre ekstra skift/ 42%. UDI avslo fornyelse da klageren etter utl § 23 bare kunne arbeide for en arbeidsgiver. Klageren påklaget dette og anførte at det ikke fremgikk av loven eller forskriften at man ikke kunne ha flere arbeidsgivere så lenge en var i 100 % stilling.

Nemnda tok enstemmig klagen til følge med følgende begrunnelse: Nemnda anser at bestemmelsen, § 23 første ledd bokstav d, er tenkt å hindre at man har deltidsstillinger og setter sammen små brøker for å få en 100 % stilling. Dette er av kontrollhensyn, men også av hensyn til de personene det gjelder. Det er nemndas syn at lovgiver aldri har hatt den situasjonen for øyet som er aktuell i denne saken da de ga bestemmelsen.

Nemnda viser til at det ikke er uvanlig for enkelte yrkesgrupper å ha heltidsstillinger og i tillegg arbeide ekstra. Leger er ett eksempel på en slik yrkesgruppe som f.eks. arbeider heltid på sykehus og har privat praksis om kvelden på et legekontor. Arbeidsmiljølovens bestemmelser kommer ikke til anvendelse i de tilfellene det er tale om flere arbeidsgivere.

Det er nemndas syn at kun hensynet til regulering av utlendingers opphold i Norge, jf lovens

§ 1, og "at ledig innenlandsk arbeidskraft ikke må fortrenges gjennom arbeidsinnvandring" som kan begrunne at det settes vilkår om kun én arbeidsgiver. Nemnda kan ikke se at det er tilfelle i denne saken og nemnda kan heller ikke se at kontrollhensyn tilsier at man ikke kan få adgang til å ha en heltidsstilling og i tillegg andre jobber.

Nemnda har merket seg at det i innvilgelsesvedtaket er satt som vilkår at man kun arbeider heltid for én arbeidsgiver. Men samtidig vises det i samme setning til at vurderingen av om det foreligger heltid ikke kan medberegne ekstra skift og forefallende arbeid. Etter nemndas

syn er dette igjen knyttet til at man skal ha en heltids, 100 %, stilling. Det er nemndas syn at vilkåret ikke kan forstås å omfatte den aktuelle situasjonen i denne saken. Uansett er lovhjemmelen for å stille et slikt krav i beste fall uklar.

Var dette sammendraget nyttig?