1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2010
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Ikke tatt til følge
  UNEs stornemnd traff i mars 2010 beslutning om retur til Sør-Somalia. Spørsmålet som ble belyst gjaldt terskelen for vern etter internasjonale konvensjoner for personer med tilhørighet til Mogadishu.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  UNE avslo klagerens søknad om norsk statsborgerskap fordi han ikke oppfylte vilkåret om å ha bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk. Det var uten betydning at klageren hadde besått prøven på sitt morsmål før kravet om at prøven måtte være på norsk ble innført.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  UNE unntok klageren fra kravet til selvforsørgelse fordi hun var elev ved videregående skole. UNE mente UDIs vurdering av at klageren var privatist ikke var riktig fordi hun var heltidselev og fulgte ordinær undervisning.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslått sin søknad om permanent oppholdstillatelse fordi han ikke fylte vilkårene for botid og selvforsørgelse samtidig.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2017
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2018
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge