Sist oppdatert: 19.02.2020 19.02.2020

Sammendrag: Statsborgerskap

UNE avslo klagerens søknad om norsk statsborgerskap fordi han ikke oppfylte vilkåret om å ha bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk. Det var uten betydning at klageren hadde besått prøven på sitt morsmål før kravet om at prøven måtte være på norsk ble innført.

Sakens bakgrunn

 
Klageren bestod prøve i samfunnskunnskap på tyrkisk i 2016.
 
Fra 01.01.2017 måtte som hovedregel prøve i samfunnskunnskap være bestått på norsk for å få norsk statsborgerskap, jf. statsborgerloven §§ 7 og 8, jf. statsborgerforskriften § 4-5.
 
Klageren søkte om norsk statsborgerskap i 2018. UDI avslo søknaden fordi han ikke hadde bestått prøven på norsk.
 

Vurdering og konklusjon

 
UNE tok ikke klagen til følge. Det at klageren tidligere hadde avlagt prøven på et annet språk i forbindelse med kurs etter introduksjonsloven var ikke til hinder for at det nå krevdes ny prøve på norsk når han ønsket å bli norsk statsborger. Alle som hadde avlagt prøve på et annet språk, måtte ta prøven om igjen på norsk før de søkte om norsk statsborgerskap. Dette stod i forarbeidene til lovendringen. Lovgiver synes det var viktig at en test i samfunnskunnskap ble bestått på norsk, fordi det var viktig at de som skulle bli norske borgere både hadde ferdigheter i norsk og grunnleggende kunnskaper om det norske samfunnet.
 
Etter UNEs vurdering var det ikke grunnlag for unntak fra kravet i klagerens sak, jf. statsborgerforskriften § 4-5 annet ledd.
 

Var dette sammendraget nyttig?