Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Klagen ble tatt til følge. Enstemmig.

Mann søkte om beskyttelse i 2016. Opplyste å være pashtuner fra Kabul-distriktet. Etter aldersundersøkelse ansett å være mindreårig.

Klagerens anførte å være forfulgt av Taliban i hjemlandet. UDI avslo søknaden i 2017 da man ikke anså at det forelå fare ved retur. Avslaget ble påklaget. I klageomgangen ble det fremlagt en tazkera. Samtidig ble det opplyst at hans anførsler bygget på en kombinasjon av frykt for Taliban og en familiekonflikt.

I mai 2018 ble det opplyst at klageren hadde konvertert til kristendommen og var døpt.

Nemnda anså at klagerens identitet ikke var sannsynliggjort da han ikke har fremlagt noe afghansk pass. Nemnda la til grunn at han kom derfra han har opplyst å ha sitt hjemsted. Nemnda kunne ikke se bort fra at han var et «ankerbarn», men la til grunn hans konvertering som reell.

Da klagerens konvertering ble ansett som reell la nemnda til grunn at klageren var i fare for forfølgelse fra familie og andre ved en retur til Afghanistan som kristen. Etter praksis innvilges det beskyttelse til afghanske konvertitter, noe klageren også fikk. Tillatelsen etter utl. § 28 (1) a) ble tidsbegrenset til ett år av hensyn til videre kontroll av identitet.

Var dette sammendraget nyttig?