Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Klagen ikke tatt til følge. Dissens.

Mann søkte beskyttelse i 2015 som enslig mindreårig. Han fremla ikke pass eller andre identitetsdokumenter. Klageren oppga som asylgrunnlag jordkonflikt, etnisitet, samt at han var homofil og hadde konvertert i Norge. Han forklarte at han hadde vokst opp i et naboland. Aldersundersøkelse viste stort sprik mellom vurdert alder og oppgitt alder. UDI satte opp klagerens alder. UDI avslo søknaden. I klageomgangen ble homofilianførselen uttrykkelig frafalt. Klageren hadde nå kvinnelig kjæreste og et barn.

Nemnda bemerket at klageren ikke hadde sannsynliggjort sin identitet. Det var også tvil om statsborgerskap, men nemnda tok ikke endelig stilling til det. For vurderingen ble det lagt til grunn at klageren var afghansk borger. Det ble påpekt forhold som svekket hans generelle troverdighet. Nemndas flertall, nemndleder og det ene nemndmedlemmet, mente på bakgrunn av konkrete momenter at det ikke var tilstrekkelig sannsynliggjort at klageren var en reell konvertitt. Det var heller ikke holdepunkter for at klageren ville være utsatt for forfølgelse pga. sin etnisitet. Jordkonflikten ble ansett som en privat konflikt. Nemnda fant at det ikke var reell fare for alvorlige overgrep pga. denne. Vilkårene i utl. § 28 første ledd var ikke oppfylt.

Mindretallet fant det troverdig at klageren hadde konvertert, og mente på grunnlag av det at klageren oppfylte vilkårene for beskyttelse.

Nemnda mente at det ikke forelå sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge som tilsa at klageren burde gis tillatelse etter lovens § 38. Barnets beste ble vurdert. Det ble henvist til familieinnvandringsreglene.

Var dette sammendraget nyttig?