Kart over Sudan

Foto: Adobe Stock

UNE ser ingen tegn til en fredelig løsning på krigen i Sudan i nærmeste fremtid. For å unngå at saker blir liggende ubehandlet i lang tid, har UNE besluttet å gjenoppta behandlingen av Sudan-saker. Vi opphever samtidig suspensjonen av utreiseplikten.

Den midlertidige suspensjonen av utreiseplikten til Sudan oppheves fra 9. november 2023. Beslutningen gjelder både tidligere asylsøkere og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket.

I mai 2023 suspenderte UNE utreiseplikten til Sudan og stoppet samtidig behandlingen av Sudan-saker. Beslutningen kom på bakgrunn av den uoversiktlige og usikre sikkerhetssituasjonen i landet etter at konflikten mellom Sudans væpnede styrker, SFA, og den paramilitære styrken Rapid Sudan Forces (RSF) brøt ut 15. april 2023. 

Ifølge rapporter fra Landinfo er det ingen tegn til en snarlig løsning eller nedtrapping av konflikten i Sudan. Sikkerhetssituasjonen beskrives som svært kritisk i Khartum, Kordofan- og Darfur-delstatene. I nord og øst omtales sikkerhetssituasjonen som roligere, men preget av et stort antall internt fordrevne.

At den midlertidige suspensjonen av utreiseplikten oppheves fra 9. november, innebærer ikke at UNE mener det er trygt for alle med tidligere avslag å returnere til Sudan. Situasjonen i landet, slik den fremstår i dag, tilsier heller ikke at det gis et generelt vern mot retur i alle sakene. Sikkerhetssituasjonen må vurderes konkret og individuelt i hver enkelt sak. 

Gjenopptar saksbehandlingen

Samtidig med at UNE suspenderte utreiseplikten ble behandlingen av saker fra Sudan satt på vent. Gitt at konflikten i landet fremstår som fastlåst, og at det i nærmeste fremtid ikke ser ut til å komme en fredelig løsning på konflikten, mener UNE at det er riktig å gjenoppta behandlingen av Sudan-sakene. 

– Vi er opptatt av å komme i gang med saksbehandlingen igjen, slik at de som oppholder seg i Norge får avklart sin oppholdsstatus. De som har rett til å være her, burde få tillatelse i stedet for å vente i usikkerhet, sier direktør Marianne Jakobsen i UNE. Hun understreker at både beskyttelsesgrunner og humanitære hensyn vil kunne inngå i vurderingene.

De som har bedt om en ny vurdering av saken sin, vil få det. Alle som har bedt om en ny vurdering, og har blitt gitt utsatt iverksetting, har lov til å oppholde seg i Norge inntil deres sak er blitt vurdert på nytt. UNE følger nøye med på situasjonen i Sudan, og vil gjøre konkrete vurderinger i hver enkelt sak i lys av den nåværende sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen.

UNE kan ikke forskuttere hvordan resultatene vil bli. Det er nemndledere og nemndmøter som skal avgjøre sakene, og de er selvstendige beslutningstakere med rett og plikt til å vurdere hva som ut fra regler og omstendigheter blir riktig resultat i sakene de får til behandling.

Hvor mange gjelder det?

UNE har totalt 37 saker fra sudanske borgere som er omfattet av den nåværende suspensjonen. Dette er både klager over UDIs vedtak og omgjøringsanmodninger over UNEs vedtak. Tallet omfatter både asylsaker, reisedokumentsaker, utvisningssaker og saker der en oppholdstillatelse er tilbakekalt. Det gjelder 24 personer og disse vil nå få sakene sine vurdert på nytt. 

Sudanere i Norge kan be om ny vurdering av saken sin

De som oppholder seg i Norge og ikke har en sak til behandling i UDI eller UNE, kan be om en ny vurdering av saken (omgjøringsanmodning). Hvis de ikke allerede har saken sin til behandling, må de sende inn en omgjøringsanmodning, enten selv eller via en fullmektig eller advokat. Personer som ber om omgjøring, og får utsatt iverksetting, har lov til å oppholde seg i Norge inntil deres sak er blitt vurdert på nytt.

Her kan du lese mer om omgjøringsanmodninger og hvordan UNE behandler disse.

UNE følger utviklingen i Sudan

Ved vurderingen av den videre politiske, sikkerhetsmessige, menneskerettslige og humanitære utviklingen i landet vil UNE bygge på et bredt spekter av kilder. I tillegg til rapporter som allerede foreligger, vil rapporter som blir utarbeidet av Landinfo, være en viktig kilde til landkunnskap for UDI og UNE. Landinfo er en faglig uavhengig enhet som innhenter, vurderer og analyserer landinformasjon

Les mer om Sudan på Landinfos nettsider (ekstern side).