Lov og rett

Foto: Adobe Stock

To vedtak om utvisning som ble behandlet i stornemnd i UNE skal nå prøves i retten. UNE venter med behandlingen av likeartede saker til det har kommet en rettslig avklaring.

​​I slutten av august 2022 behandlet UNE to saker i stornemnd. 

Fakta

Fakta om stornemnd

I helt spesielle tilfeller blir en sak avgjort av en stornemnd.

Spørsmålet i sakene var om utvisning ville være i strid med Grunnloven § 97 om at ingen lover må ha tilbakevirkende kraft. Sakene gjaldt utvisning etter utlendingsloven § 67 første ledd bokstav e. Utvisning etter denne bestemmelsen kan skje når utlendingen er utelukket (ekskludert) fra flyktningstatus som følge av straffbare handlinger. 

I begge sakene var de straffbare forholdene begått før 1.11.2018 da den nevnte bestemmelsen i utlendingsloven trådte i kraft. Den ene saken gjaldt en eritreisk borger der UDIs vedtak om utelukkelse fra flyktningstatus var truffet før utvisningsbestemmelsen trådte i kraft. Her mente et flertall 4-3 i stornemnda at utvisning ville være i strid med Grunnloven § 97. 

Den andre saken gjaldt en kinesisk borger der UDIs vedtak om utelukkelse var truffet etter at utvisningsbestemmelsen trådte i kraft. Her mente et flertall 4-3 at vedtaket om utvisning ikke var i strid med forbudet om å gi lover tilbakevirkende kraft.

I denne saken kan du lese mer om stornemndavgjørelsen. 

Hvorfor sakene skal i retten

I saken om den kinesiske borgeren har klageren ved sin advokat tatt ut søksmål mot UNEs vedtak. I saken om den eritreiske borgeren blir det også rettssak. Her har Justis- og beredskapsdepartementet gått til søksmål mot klageren. Departementet har en slik søksmålsadgang ved utlendingsloven § 79 annet ledd (lovdata.no). Departementet går til søksmål fordi de er uenige i at utvisning i denne saken er i strid med Grunnloven § 97. 

Oslo tingrett vil behandle begge søksmålene i en felles rettsforhandling 14. og 15. mars i år.

UNE avventer behandlingen av likeartete saker

Prinsipielle avklaringer i stornemnd er retningsgivende for senere vedtak i likeartete saker, både hos UDI og UNE. UNEs direktør besluttet imidlertid 21.12.2022 at det var grunnlag for å utsette behandlingen av de ubehandlede klagene. Hovedbegrunnelsen for dette var at departementet har valgt å bruke sin rett til å bringe et UNE-vedtak truffet til gunst for en klager inn for domstolen, og at det er behov for en rettslig avklaring. 

Saksbehandlingen utsettes foreløpig i seks måneder til 21.6.2023. Vi vil vurdere behovet for å utsette saksbehandlingen ytterligere i god tid før denne dato.

Dette skjer med sakene nå:

  • Sakene gjennomgås med tanke på om enkelte likevel skal behandles ut fra konkrete omstendigheter.
  • Vi har sendt ut brev til alle klagerne/advokatene med begrunnelse for utsettelsen.
  • Klagerne vil få skriftlig beskjed om vi beslutter en ytterligere utsettelse av saksbehandlingen.

Hvor mange saker gjelder det?

Vi har nå 20 ubehandlede klager som gjelder de aktuelle bestemmelsene i utlendingsloven om utvisning på grunnlag av utelukkelse. Det er disse 20 sakene som vi utsetter saksbehandlingen av. 

Vi har ikke mottatt nye klagesaker fra UDI etter stornemndas vedtak. 

Før nemndleder i april 2022 besluttet å behandle de to sakene i stornemnd, hadde UNE allerede ferdigbehandlet 44 slike saker. Vi vil avvente å behandle eventuelle omgjøringsanmodninger fra disse til det rettslige spørsmålet om forholdet til Grunnloven § 97 er avklart. 

Enkelte klagere har også annen klagesak til behandling i UNE, blant annet klage over UDIs vedtak om utelukkelse. Disse sakene vil vi behandle på vanlig måte, og resultatet i slik sak kan få betydning for utvisningssaken. Dersom vi omgjør tidligere vedtak om utelukkelse, vil utvisningssaken behandles uten opphold i tråd med resultatet i saken om utelukkelse.