høyesterett2_1500.jpg

Muligheten til internflukt gjelder også i saker om opphør av flyktningstatus. Det slår Høyesterett fast i ny dom.

Dommen bekrefter dermed at Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) har praktisert reglene riktig når personer med vedtak om opphør av flyktningstatus har blitt vist til internflukt i hjemlandet.

Hele dommen kan du lese på lovdata.no.

To prinsipielle avklaringer

Høyesterettsdommen var enstemmig og gir to prinsipielle avklaringer som vil få betydning for andre saker. Den første er at muligheten til internflukt ikke bare gjelder i vanlige asylsaker, men også i saker om opphør av flyktningstatus.

Reglene om internflukt bygger på et prinsipp om at en asylsøker ikke har rett til beskyttelse i Norge, eller andre land, hvis han eller hun kan få det i hjemlandet. Dommen viser til at reglene om internflukt er en «integrert del av vernet for flyktninger og en forutsetning for asyl».

Tidspunktet for vurderingen av opphør

Det andre spørsmålet som Høyesterett tok stilling til handlet om hvilket tidspunkt UDI og UNE skal basere opphørsvurderingen på. I denne saken var UNEs vedtak om opphør av flyktningstatus fattet etter at familien hadde blitt uttransportert til Afghanistan. Høyesterett kom til at det i slike tilfeller fremdeles er situasjonen på vedtakstidspunktet som gjelder.

I dommen står det:

«Etter dette blir min konklusjon at det ikke er holdepunkter for å fravike hovedregelen om at et vedtak må treffes på bakgrunn av situasjonen på vedtakstidspunktet. Dette prinsippet må gjelde ved opphørsvurderingen etter utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e også når utlendingen allerede er sendt ut av landet.»

Les mer