Ingunn-Sofie Aursnes

Av Ingunn-Sofie Aursnes, direktør i UNE

Det er nødvendig å korrigere Frank Gunnar Håviks tolkning av hva han mener å ha hørt på et møte i UNE.

Frank Gunnar Håvik hevder i et innlegg i Vårt Land blant annet at avgjørelsen av konvertittsakene i Utlendingsnemnda (UNE) som oftest er opp til den enkelte saksbehandler. Påstanden kan tolkes som at UNEs avgjørelser er tilfeldige. Dette er grunnleggende feil, og det er nødvendig å korrigere Håviks tolkning av hva han mener å ha hørt på et møte i UNE.

UNEs saksbehandlere

UNEs viktigste oppdrag i asylsakene er å vurdere om utlendingen som klager på UDIs avslag, likevel er flyktning etter utlendingsloven. Dette innebærer å vurdere både troverdigheten av det som asylsøkeren forteller og risikoen for forfølgelse ved retur. I konvertittsaker, som i alle andre saker, er det minst to personer i UNE som vurderer sakene.

Enhver sak blir forberedt av en saksbehandler som utreder og vurderer saken individuelt etter regelverket og i lys av et bredt spekter av landinformasjon, UNEs praksis og rettspraksis. Blant UNEs saksbehandlere er både jurister, samfunnsvitere og religionshistorikere.

Etter denne behandlingen forelegges saken for en av UNEs beslutningstakere med dommerkompetanse (nemndledere). Der får saken enda en ny gjennomgang. Nemndlederen avgjør om saken byr på tvil som kan ha avgjørende betydning for resultatet. I slike tilfeller avgjøres saken i et nemndmøte der asylsøkeren selv møter sammen med sin advokat. Saken avgjøres da av en nemndleder og to lekmedlemmer. I noen saker møter også vitner som kan uttale seg om sin kjennskap til asylsøkeren ogbidra til å opplyse saken. En rekke konvertittsaker avgjøres nettopp i nemndmøte.

På største alvor

Det er med andre ord aldri slik at UNEs avgjørelser i konvertittsakene er opp til den enkelte saksbehandler. Tvert i mot er sakene gjenstand for omfattende og grundig saksbehandling.

Håviks kritiske syn på vårt arbeid, blant annet gjennom en rekke påstander i kronikken, er velkjent for Vårt Lands lesere. Jeg anser det som lite formålstjenlig å gå nærmere inn på dem, men fastholder at UNE tar sitt oppdrag på største alvor, og at UNEs saksbehandling er samvittighetsfull og grundig.

Dette debattinnlegget ble først publisert i Vårt Land 27.07.2020.