stornemnd_venezuela_1500.jpg

Stornemnda kom 12. juni 2020 til at den generelle sikkerhetssituasjonen i Venezuela ikke er så alvorlig at alle er vernet mot retur til landet.

Saken ble behandlet i stornemnd fordi UNHCR i notatet "Guidance Note on International Protection Considerations for Venezuelans" (ekstern lenke), fra mai 2019, fraråder tvangsreturer til Venezuela. UNHCRs anbefalinger om beskyttelse skal i utgangspunktet tillegges stor vekt, men de er ikke bindende for norske myndigheter. Mer om bakgrunnen for at saken ble behandlet i stornemnd kan du lese om her.

Stornemndas vurdering

Et sentralt spørsmål for Stornemnda var hvilken betydning UNHCRs «Guidance Note on International Protection Considerations for Venezuelans» fra mai 2019, skulle ha ved vurderingen.

Stornemnda delte seg i et flertall på tre nemndledere og to nemndmedlemmer, og et mindretall på to nemndmedlemmer.

Flertallet mente at UNHCR sin anbefaling samlet sett ikke gir en klar anbefaling om at alle fra Venezuela har rett på beskyttelse. UNHCR uttaler blant annet at mange fra Venezuela kan ha rett på beskyttelse etter Flyktningkonvensjonen, men skriver samtidig at enkelte personer ikke vil ha krav på beskyttelse, for eksempel medlemmer av organiserte kriminelle grupper.

Flertallet konkluderte med at den generelle sikkerhets- og voldssituasjonen i Venezuela ikke er så alvorlig at alle som oppholder seg der risikerer å miste livet eller bli utsatt for overgrep, umenneskelig eller nedverdigende behandling. Landinformasjon viser at personens bakgrunn og situasjon, sosiale status og andre forhold påvirker hvor stor risikoen er for den enkelte. I 2018 var for eksempel unge menn under 30 år fra fattige områder mer utsatt enn andre. I Bolivar-regionen har gruvearbeidere vært spesielt utsatt i forbindelse med ulike ikke-statlige aktørers konflikter om lokale ressurser. Og selv om drap og kriminalitet er et stort problem i hele landet, er det likevel fortsatt enkelte delstater, byer og områder som er spesielt utsatt. Den generelt vanskelige humanitære situasjonen i landet er ikke en del av vurderingen etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav b.

Rapporteringer fra andre land i Europa, Canada og USA viser også at asylsøknadene fra venezuelanere behandles individuelt og konkret. Ingen land har en praksis om et generelt vern mot retur til Venezuela.

Du kan lese mer om de rettslige vurderingene i saken her.

Betydningen av avgjørelsen

Stornemndvedtaket innebærer at personer fra Venezuela ikke blir ansett som vernet mot retur. Om personer fra Venezuela har rett til beskyttelse eller vern mot retur, avgjøres etter en konkret og individuell vurdering i den enkelte sak. Avgjørelsen betyr også at personer som har avslag på andre typer oppholdssøknader, og personer som utvises fra Norge, kan få beskjed om å returnere til Venezuela.