stornemnd_nåtidsvurdering.jpg

UNEs stornemnd kom til at det var tilstrekkelig å gjøre en nåtidsvurdering av beskyttelsesbehovet.

Saken gjaldt en afghaner som var kommet til Norge som mindreårig, og som da ble gitt beskyttelse i Norge. Flere år senere, etter at han var blitt voksen, ble han dømt til fengsel i åtte måneder for blant annet alvorlig voldsutøvelse. Deretter ble han varslet om mulig utvisning og opphør (tilbakekall) av flyktningstatus.

UDI og UNE har hatt som praksis at det i denne type saker er tilstrekkelig å gjøre en nåtidsvurdering av om vedkommende fremdeles trenger beskyttelse i Norge. I denne saken hadde Sivilombudsmannen (SOM) sagt seg uenig, og derfor kom saken tilbake til UNE. SOM mente at det i alle saker om opphør av flyktningstatus, også for straffedømte, må vurderes om endringene i sikkerhetssituasjonen ved retur er vesentlig og av en viss varighet.

Tidligere praksis videreføres

Stornemnda delte seg i et flertall og et mindretall både når det gjaldt spørsmålet om nåtidsvurdering er tilstrekkelig, og ellers når det gjaldt hvordan disse sakene skulle behandles opp mot aktuelle lovbestemmelser.

For det viktigste spørsmålet, det at SOM hadde sagt seg uenig i at en nåtidsvurdering er tilstrekkelig, kom fem av stornemndas sju medlemmer til at UDIs og UNEs praksis kunne videreføres. Dermed vil det fortsatt være tilstrekkelig å gjøre en nåtidsvurdering av beskyttelsesbehovet for å kunne tilbakekalle flyktningstatus etter alvorlige brudd på straffeloven.

Les mer: