oppholdstillatelse.jpg

Arbeids- og sosialdepartementet instruerer UDI og UNE om å utsette behandlingen av søknader om oppholdskort for familiemedlemmer til mindreårige EØS-borgere.

Instruksen gjelder kun i saker hvor personen som oppholder seg i Norge er en mindreårig EØS-borger som kan forsørge seg selv og eventuelle familiemedlemmer i Norge. Han eller hun må også ha sykeforsikring. Se utlendingsloven § 112, første ledd, bokstav c (lenke til lovdata.no).

Både fremtidige søknader og saker som allerede er til behandling, utsettes. UDI og UNE kan fremdeles hente inn opplysninger fra partene og gjøre nødvendige undersøkelser for å avgjøre hvorvidt en sak skal behandles eller utsettes. EØS-borgeren og familiemedlemmet som har søkt om oppholdskort kan fremdeles oppholde seg og arbeide i Norge.

I tillegg utsettes relaterte utvisnings- og tilbakekallsaker som krever en avgjørelse fra UNE i spørsmål som angår oppholdskort.

I tilfeller hvor vilkårene for oppholdsrett ikke er oppfylt, og/eller det foreligger misbruk av EØS-regler, kan UDI og UNE avslå søknader.

Les hele instruksen her (lenke til regjeringen.no).