Direktør Ingunn-Sofie Aursnes

Av Ingunn-Sofie Aursnes, direktør i UNE

Ifølge Dagbladets lederartikkel 17. august er Dagens Næringsliv (DN) i ferd med å rulle opp en stor skandale for Utlendingsnemnda (UNE). Dagbladet mener derfor det er påfallende at jeg går i pensjon som 69-åring 1. januar 2021.

Men for det første finnes det ingen skandale, og for det andre har min varslede pensjonering ingen sammenheng med artikkelserien i DN.

Nytt kapittel

Erfaringene fra perioden med hjemmekontor må føre til endret møtestruktur, nye samhandlingsrutiner og endret intern og ekstern styringsdialog. UNE må sikre seg at positive og nyttige erfaringer og læringspunkter tas med videre i drift og utvikling. Dette er arbeid med en flerårig tidshorisont. Det blir som «å vende bladet», det blir et nytt kapittel. For meg ville det bli et kort kapittel fordi jeg er født i 1952. Det kjennes riktig å la en ny direktør overta i starten av kapitlet.

Hva ligger så i den påståtte skandalen?

Siden 2010, har mer enn 50.000 personer, rundt 75 prosent av søkerne, fått oppholdstillatelse i Norge på grunn av ekteskap. Under 500, rundt 7 promille, har fått avslag etter lovens bestemmelse om at tillatelse kan nektes dersom det hovedsakelige formålet med ekteskapet er å oppnå et oppholdsgrunnlag. Det er svært få søkere som har fått avslag etter omgåelsesbestemmelsen.

Det er dette Dagbladet omtaler som at vi har «brukt alle muligheter til å mistenkeliggjøre inngåtte ekteskap». Etter uttalelse fra Sivilombudsmannen i en konkret sak, så vi at det kan være uenighet knyttet til hvordan sakene om omgåelsesekteskap skal behandles. Ulike beslutningstakere kan være uenige om et rettslig spørsmål eller bedømmelsen av en enkeltsak. Vi har derfor klageinstanser, Sivilombudsmann, mulighet til domstolsprøving og kollegiale beslutningssystemer.

Makt må ha motmakt, et liberalt demokrati må ha tydelige stemmer som balanserer statens makt. NOAS er en tydelig stemme, som ved Ann-Magrit Austenå i Dagbladet 20. august reflekterer rundt klageordningen på utlendingsfeltet. Hun fastslår vedrørende omgåelsesekteskap at « uriktig forvaltningspraksis» er «avdekket» og at praksis i UNE er «i strid med lovgivers intensjon».

Jeg forstår ikke hvordan NOAS på nåværende tidspunkt kan fastslå dette. Men de fyller sin rolle og sin rett til å mene. Innlegget fra NOAS er i hovedsak rettet mot politisk nivå, og jeg kommenterer derfor ikke ytterligere. Med en foruroligende utvikling i enkelte land i retning av illiberale demokratier hvor motmakt undertrykkes, skal vi være glade for NOAS.

UNE vil i høst behandle flere saker om såkalte omgåelsesekteskap, og vi vil etter hvert se om noe i UNEs praksis eller vedtaksbegrunnelser blir endret. Men ombudsmannens uttalelse og UNEs omgjøring i noen enkeltsaker, gir foreløpig ikke grunnlag for å fastslå at UNE har begått feil i mange av de 7 promille saker dette dreier seg om.

Dette innlegget ble først publisert i Dagbladet 26.08.2020

Les mer om UNEs behandling av omgåelsessaker: