barn født etter avslag på asyl.jpg

Hvordan skal UNE ivareta hensynet til barnets beste når en asylsøker med avslag får barn som har et beskyttelsesbehov, eller som får avledet tillatelse fra den andre forelderen? Dette er en problemstilling barnefaglig nettverk i UNE har vært opptatt av.

Hvilket spor er rett for foreldrene hvis barnet får en tillatelse, å søke asyl - eller familieinnvandring?

Hensynet til barnet står mot innvandringsregulerende hensyn i disse sakene. I mange tilfeller vil en av foreldrene være utvist, eller det kan være grunnlag for utvisning på grunn av oversittet utreisefrist. ​Forarbeidene til utlendingsloven (Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) sier at dersom det er familierelasjonen som er det eneste eller det sentrale tilknytningsforhold, skal saken vurderes etter bestemmelsene om familieinnvandring. 

Hvordan har UNE tolket dette i praksis?

UNE har kartlagt praksis og problemstillinger i et faglig internt notat (PDF). Notatet skal bidra til et godt beslutningsgrunnlag i disse sakene. Vi har sett på om det er riktig å gi klageren en avledet § 38-tillatelse i asylsporet (på grunn av sterke menneskelige hensyn) eller om familieinnvandring er riktig spor. Vi har også sett på om UDI og UNE har ulik praksis, og hvilke konsekvenser UNEs praksis har for resten av utlendingsforvaltningen. 

Hva gjør UNE videre med disse sakene?

  • UNEs avgjørelser vil gi tydelig veiledning til hva klageren skal gjøre i de sakene hvor vi opprettholder avslag i asylsaken og viser til at klageren kan søke familieinnvandring. Det er vanskelig for klagerne å vite om de skal innrette seg etter et avslag med utreiseplikt eller søke familieinnvandring fra riket.
  • Vi har oppdatert rutinebeskrivelse om samordning av saker med foreldre og barn (RB-31), for å oppnå bedre samhandling og saksflyt mellom UDI og UNE.
  • Vi vil se nærmere på i hvilke tilfeller UNE bør vurdere omgjøring av eget tiltak.
  • Det vil avholdes et likebehandlingsmøte høsten 2020 som ser nærmere på vurderingen av barnets beste når et vedtak kan føre til familiesplittelse.
  • Vi har orientert Justis- og beredskapsdepartementet om praksis.