Lov og rett

Foto: Adobe Stock

Hovedspørsmålet er om utvisningen av en kvinne fra Djibouti er uforholdsmessig overfor hennes fire barn.

Høyesterett behandler saken 12.-13. november, og skal da ta stilling til om UNEs vedtak om utvisning fra 2016 er gyldig.
 

Ønsker rettslig avklaring

I lagmannsretten ble UNEs vedtak i april 2019 kjent ugyldig. Retten kom enstemmig til at kvinnens overtredelser av utlendingsloven var alvorlige, men at belastningene av utvisningen for hennes barn under tvil førte til at det var uforholdsmessig å utvise kvinnen.
 
UNE anket til Høyesterett for å få en rettslig avklaring.
– Vi har hatt ulike dommer i lagmannsretten der det har blitt resonnert forskjellig om forholdsmessighetsvurderingen i utvisningssaker, altså avveiingen mellom brudd på utlendingsloven på den ene siden og hensynet til barnet på den andre, forklarer Marianne Granlund, avdelingsleder i UNE.

Hun sier at forvaltningen i dag har tydeligere veiledning fra Høyesterett når det er snakk om brudd på straffeloven enn når det er brudd på utlendingsloven.

– Dette er svært inngripende saker, og derfor er det viktig å få en avklaring fra Høyesterett. Både for oss og for andre som er opptatt av disse spørsmålene, sier Granlund.
 

Om saken

Saken gjelder en kvinne fra Djibouti som fikk sitt norske statsborgerskap tilbakekalt i 2016 fordi hun i en årrekke hadde oppgitt uriktige opplysninger om sin identitet, inkludert nasjonalitet. Da hennes norske statsborgerskap ble tilbakekalt, ble hun samtidig utvist for to år. Det er kun utvisningsvedtaket som Høyesterett skal vurdere gyldigheten av.
 
Kvinnen har hele tiden oppholdt seg i Norge. Hun og ektemannen har fire barn, som er norske statsborgere. Familien har i hele perioden bodd sammen.
 

Fakta om barn i utvisningssaker

  • Det følger av norsk lov og barnekonvensjonen at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker, også i utvisningssaker. Andre hensyn kan likevel veie tyngre enn hensynet til barnets beste avhengig av omstendighetene i saken.
  • I utvisningssaker kommer hensynet til barnets beste inn i den såkalte forholdsmessighetsvurderingen. Dette er når forvaltningen vurderer hvor alvorlig lovbruddene er, opp mot hvilke konsekvenser utvisningen har for barna og familien i Norge.
  • Jo mer alvorlig lovbruddene er, desto mer skal det til for at personen likevel ikke blir utvist av hensyn til barna.

Les mer om temaet