illustrasjonsbilde av Facebook

Foto: BigStockPhoto

Et søkeresultat på Facebook eller andre sosiale medier er ikke alene avgjørende for en sak.

Det har i det siste vært diskusjon rundt utlendingsmyndighetens bruk av Facebook og andre sosiale medier i sin saksbehandling uten å ta hensyn til feil og usikkerhet i den informasjonen som ligger på nettet.

Det er riktig at UNE bruker slike medier som kilde til informasjon i noen saker. UNEs vedtak bygger som regel på et bredt kildetilfang, og utfallet av en sak beror på en samlet vurdering av mange forhold, blant annet klagerens egne opplysninger,  landinformasjon, regelverk og praksis. Et søkeresultat på Facebook eller andre sosiale medier er ikke alene avgjørende for en sak.

UNE er selvsagt kjent med at all informasjon på Internett i prinsippet er usikker, og særlig informasjon på sosiale medier. Trass i usikkerheten kan søk i slike kilder gi nyttig informasjon om enkeltpersoner. I tillegg kan det være spor som kan føre til videre undersøkelser i andre kilder. Utlendingsmyndighetene har plikt til å utrede sakene vi behandler. Det er derfor  naturlig at vi også benytter åpne kilder på Internett i enkelte saker, for eksempel i saker om usikker identitet.

Som hovedregel skal klagere bli informert om nye opplysninger i saken og få anledning til å kommentere dem. Dette gjelder også informasjon som vi finner i sosiale medier. Klagere får derfor mulighet til å korrigere feilinformasjon og forklare seg skriftlig eller muntlig for UNE om søkeresultater som vi vil ta hensyn til.