Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Andel av sakene i 2021

3 %

Gjennomsnittelig saksbehandlingstid (i dager)

 • 2021
  :
  241
 • 2020
  :
  140
 • 2019
  :
  99
 • 2018
  :
  161
 • 2017
  :
  110

Behandlede saker siste fem år

 • 2021
  :
  140
 • 2020
  :
  222
 • 2019
  :
  228
 • 2018
  :
  257
 • 2017
  :
  273
Andel endrede vedtak 2021
11 %
Andel endrede vedtak 2020
12 %
Andel nemndmøter 2021
1 %
Andel nemndmøter 2020
0

Endra vedtak tyder at UNE har teke klagesaka eller førespurnaden om omgjering heilt eller delvis til følgje.

Nemndmøte i UNE kan gå føre seg med eller utan klagaren til stades.