Dersom du søkjer jobb hos Utlendingsnemnda, treng vi å behandle opplysingar om deg for å vurdere søknaden din. Det rettslege grunnlaget er personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 b). Dersom søknaden din inneheld særlege kategoriar av personopplysingar, er rettsgrunnlaget personvernforordninga artikkel 9 nr. 2 b) og h). Personopplysingslova § 6 gir eit supplerande grunnlag for behandling av sensitive personopplysingar når dette er nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslege pliktar eller rettar.

Alle stillingssøknader blir lagra i UNE sitt rekrutteringsverktøy Jobbnorge og journalført i UNE sitt arkiv. Opplysingane i UNE sin del av Jobbnorge blir sletta eitt år etter at rekrutteringsprosessen er avslutta. Dokument som er arkiverte i saks og- arkivsystemet vårt blir permanent bevara i samsvar med arkivlova.

Kva rettar har du?

Alle som spør har rett til grunnleggjande informasjon om behandlingar av personopplysingar i ei verksemd. UNE har gitt denne informasjonen i denne erklæringa.

Dersom UNE behandlar personopplysingar om deg, har du rett til innsyn i eigne opplysingar. Når du er registrert i systema våre har du desse rettane etter personopplysingslova:

Informasjon

Du har rett til informasjon om behandlinga av personopplysingane dine i UNE, medrekna:

  • Kva personopplysingar som blir behandla
  • Formålet med behandlinga
  • Kor lenge personopplysingane blir lagra

Unnatak frå retten til informasjon og innsyn er regulert av personopplysingslova § 16.

Innsyn

Du har rett til å få innsyn i alle personopplysingane dine som blir oppbevara i UNE, med unnatak av dei som er regulert av personopplysingslova § 16.

Innsynskrava blir behandla i Outlook, og blir i etterkant arkivert på samlesak i UNE sitt arkiv, på to journalpostar per år: Ein for innsyn gitt og ein for innsyn avslått. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 c), då slik journalføring er nødvendig for å oppfylle ei rettsleg plikt jf. offentlegheitsforskrifta § 6.

Journalen er tilgjengeleg på einnsyn.no. Journalen inneheld opplysingar om avsendar, mottakar og overskrift på dokumentet. Personnamn er ikkje søkbart frå journalen når innførsla er eldre enn eitt år.

Eit framsett krav om innsyn vil journalførast i UNE sitt arkiv.

Retting av feil

Dersom du oppdagar at UNE har registrert urette, utdaterte eller ufullstendige opplysingar om deg, som du ikkje sjølv kan rette opp, må du ta kontakt med UNE ved kontaktpersonen som er oppført i stillingsannonsen. Det kan for eksempel vere at vi har registrert namnet ditt feil, eller at adressa vi har registrert på deg ikkje stemmer.

Klage

Vi håper du vil seie frå dersom du meiner vi ikkje overheld reglane i personopplysingslova. Ta då fyrst kontakt med personvernombodet vårt.

Du kan også klage over behandlinga vår av personopplysingar. Dette gjer du til Datatilsynet (ekstern lenkje).

Korleis kan du kontakte personvernombodet i UNE?

UNE har eit personvernombod som varetek personverninteressene både til registrerte i systema våre og tilsette i verksemda. Personvernombodet kan gi råd og rettleiing dersom du har spørsmål om UNE si behandling av personopplysingane dine. Du kan kontakte personvernombodet ved å sende ein e-post til personvernbodet i UNE på personvernombud@une.no. Av omsyn til personvernet ditt må du ikkje sende sensitive personopplysingar på e-post.

Du kan kontakte personvernombodet dersom du har spørsmål om personvern i UNE, ønskjer å få informasjon om opplysingar vi har registrert om deg, eller vil be oss om å rette feil.

Anna relevant lovgiving

I tillegg til personopplysingslova (ekstern lenkje) har blant anna følgjande lover tyding for UNE si behandling av personopplysingar:

Offentleglova (ekstern lenkje) med forskrifter inneheld reglane for når eit dokument er offentleg tilgjengeleg for allmenta, og når eit dokument kan unntas offentlegheit. UNE etterstrever at dokument skal vere offentlege så langt det er mogeleg, og vurderer også meiroffentlegheit i samsvar med kravet i lova.

Forvaltingslova (ekstern lenkje) inneheld saksbehandlingsreglar for korleis saka din vil bli behandla i UNE. Som part i saka har du særskilde rettar, bl.a. om innsyn i sakas dokument.

Arkivlova (ekstern lenkje) med forskrift om offentlege arkiv (ekstern lenkje) gir reglar om korleis arkivskapande organ skal behandle og oppbevare dokument, samt avlevering til arkivinstitusjon.