Sist oppdatert: 21.06.2022 21.06.2022

Sammendrag: Utvisning

Varig innreiseforbud ble opphevet på grunn av nye omstendigheter. Nemnda mente også at varig utvisning var uforholdsmessig for klageren, og for strengt i forhold til sammenlignbar praksis. Utvisning med to års innreiseforbud hadde vært en riktig reaksjon.

Bakgrunn

Klageren var dømt for medvirkning til innførsel av 32,96 gram marihuana, i forbindelse med en reise i en turnébuss mellom Sverige og Norge. Dommen var på femten dagers betinget fengsel og et forelegg på 10.000 kroner. På bakgrunn av dommen ble klageren utvist med varig innreiseforbud og registrert i SIS.
 
To år senere søkte han om at innreiseforbudet ble opphevet, og innmeldingen i SIS slettet. Advokaten mente at utvisning med varig innreiseforbud ikke var i samsvar med utfallet i lignende saker. Videre hadde utvisningsvedtaket store følger for klagerens arbeidssituasjon. Han jobbet som turnéansvarlig og var avhengig av kortvarige reiser til Norge og andre Schengen-land i forbindelse med konserter og administrasjon av logistikk.
 

Vurdering og konklusjon

Hovedvilkåret for å få opphevet innreiseforbudet er at det må være "nye omstendigheter". Det vil si en vesentlig endret situasjon enn det som ble tatt utgangspunkt i på tidspunktet for utvisningen.
 
Nemnda mente at utfordringene for klagerens arbeidssituasjon var en "ny omstendighet", siden UDI ikke hadde vurdert yrket eller arbeidssituasjonen i utvisningsvedtaket.
 
Nemnda mente også at betydningen av det varige innreiseforbudet for klagerens arbeidssituasjon gjorde utvisningen uforholdsmessig i betraktning av forholdets alvor. Nemnda mente uansett at utvisning med varig innreiseforbud var for strengt med tanke på sammenlignbar praksis. Det dreide seg om et mindre kvantum marihuana, som det var tydelig at var til eget bruk og ikke ment for videre omsetning. Det var også klart ut fra dommen at det var flere som eide stoffet og at bare en mindre del av det tilhørte klageren. Nemnda var derfor enig med advokaten i at to års innreiseforbud ville vært riktig i denne saken.
 
Vedtaket om utvisning og innmelding i SIS ble opphevet. Konklusjonen fra nemnda var enstemmig.  
 

Var dette sammendraget nyttig?