Sist oppdatert: 15.07.2021 15.07.2021

Sammendrag: Utvisning

Klageren ble utvist med to års innreiseforbud fordi han hadde arbeidet ulovlig i Norge i fem måneder etter avslag på søknad om fornyet arbeidstillatelse som faglært.

Bakgrunn

Klageren hadde arbeidstillatelse i Norge som faglært. Han fikk avslag på søknad om fornyelse fordi UDI mente at det ikke var sannsynliggjort at hans faglærte kompetanse var nødvendig for stillingen.

Seks måneder senere ble klageren forhåndsvarslet om at utlendingsmyndighetene vurderte å utvise ham fordi han hadde fortsatt arbeidet for sin arbeidsgiver etter avslaget på fornyet arbeidstillatelse.

UDI utviste klageren med to års innreiseforbud fordi han hadde arbeidet ulovlig i en periode på nesten fem måneder etter avslaget på fornyet arbeidstillatelse.

Vurdering og konklusjon

UNE viste til at klageren hadde arbeidet uten gyldig tillatelse etter at søknaden om fornyet tillatelse ble avslått. De grunnleggende vilkårene for å utvise ham var dermed oppfylt.

UNE mente at klagerens handlinger var en alvorlig overtredelse av utlendingsloven. UNE skrev at ulovlig arbeid gjør det vanskelig for norske myndigheter å kontrollere hvem som arbeider i Norge til enhver tid. Det undergraver en regulert og kontrollert innvandring, som er et viktig formål med utlendingsloven.

UNE mente at klageren ikke kunne bli hørt med opplysningene om at han var i god tro om sitt arbeid og at tidligere advokat ikke hadde gått gjennom vedtaket med ham. Klageren har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i reglene og status i saken. Da han mottok vedtaket i posten hadde han anledning til å lese det og ta kontakt med advokat for gjennomgang.

UNE mente at hensynet til klageren selv ikke gjorde utvisning uforholdsmessig. Han hadde midlertidige tillatelse i to perioder på ett år hver, og kom til Norge som en voksen mann. Han ble dermed ansett å ha sterkere grad av tilknytning til sitt hjemland.

Samlet sett mente UNE at det ikke var uforholdsmessig å utvise klageren, forholdets alvor tatt i betraktning. Allmennpreventive hensyn talte for at adgangen til å utvise benyttes.

Vedtaket om utvisning med to års innreiseforbud ble opprettholdt. Klageren ble også registrert i Schengen informasjonssystem (SIS).

Var dette sammendraget nyttig?