Sist oppdatert: 01.06.202201.06.2022

Sammendrag: Reisedokumenter

Klageren søkte om reisedokument for å kunne besøke sin syke mor. UNE mente det ikke var dokumentert at hun var livstruende syk, og henviste ham til å kontakte hjemlandets myndigheter.

Bakgrunn

Klageren hadde permanent oppholdstillatelse i Norge. Han hadde tidligere søkt om statsborgerskap, men fått avslag. UNE mente da at det knyttet seg tvil omkring hans identitet.
 
Klageren søkte nå om utlendingspass for en enkeltreise. Han opplyste at han trengte reisedokumentet for å besøke sin syke mor i hjemlandet. UDI avslo søknaden fordi det ikke var dokumentert at moren var livstruende syk. Det forelå dermed ikke særlige grunner for å innvilge utlendingspass for enkeltreise.
 

UNEs vurdering

Utlendinger som ikke fyller vilkårene for å få utlendingspass, kan likevel få utlendingspass dersom det er «særlige grunner» til det, se utlendingsforskriften § 12-5 fjerde ledd. Dette er et snevert unntak, og det skal helt spesielle omstendigheter til for å gi utlendingspass etter denne bestemmelsen.
 
UNE var enige i UDIs vurdering. Klageren hadde ikke lagt frem helsedokumentasjon som tilsa at hans mor i hjemlandet hadde en akutt og livstruende sykdom. UNE viste til at klageren kunne søke om reisedokument fra sitt hjemlands ambassade i Norge.

Var dette sammendraget nyttig?