Sist oppdatert: 15.03.2022 15.03.2022

Sammendrag: Reisedokumenter

Klageren fikk innvilget reisebevis for flyktninger. UNE mente at det ikke lenger var tvil om klagerens identitet og at den oppgitte identiteten nå var sannsynliggjort.

Bakgrunn

Klageren hadde fått midlertidig oppholdstillatelse med flyktningstatus i Norge i UNEs vedtak. Samtidig opprettet UDI sak om reisebevis for flyktninger. UDI avslo klagerens søknad om reisebevis, fordi det var tvil om klagerens identitet, se utlendingsforskriften § 12-1 første ledd bokstav a.

UNE opprettholdt UDIs avslag, fordi klageren ikke hadde lagt frem shenasnameh (ID-bok) og kart-e melli (ID-kort) i original. UNE mente at det derfor fortsatt var tvil om klagerens identitet.

Senere ba klagerens advokat om omgjøring av UNEs avslag. Klageren la frem originalt kart-e melli og shenasnameh. Nasjonalt ID-senter (NID) undersøkte dokumentene. De tok ikke stilling til om dokumentene kunne være uautorisert utstedt eller utstedt på feil grunnlag. Dokumentene ble vurdert som dokumentteknisk ekte. 

Vurdering og konklusjon

UNE mente at klagerens opplysninger om identitet nå var sannsynliggjort. De viste til at klageren hadde fremlagt shenasnameh og kart-e melli i original, og at NID vurderte dokumentene som dokumentteknisk ekte. Det forelå ikke noen særlig grunn til å nekte henne reisebevis.

UNE konkluderte med at klageren hadde sannsynliggjort at den identiteten hun hadde oppgitt til norske myndigheter, var riktig. Vilkårene for å nekte reisebevis var derfor ikke lenger oppfylt.

Var dette sammendraget nyttig?