Sist oppdatert: 10.07.2020 10.07.2020

Sammendrag: Arbeid

Særregel i utl. § 5 gjelder kun diplomater og andre utsendte og tilmeldte.

Bakgrunn

En kvinne søkte om arbeidstillatelse for å jobbe som faglært ved en ambassade. Hun hadde tidligere hatt oppholdstillatelse for å studere i Norge. UDI nektet å ta søknaden til realitetsbehandling under henvisning til utlendingslovens § 5 og forskriften § 1-4. UDI ville altså ikke behandle saken fordi personer som skal jobbe ved ambassader faller inn under andre regelverk, og er unntatt krav om oppholdstillatelse. Avslaget ble påklaget.

UNEs vurdering og konklusjon

UNE behandlet saken i stornemnd fordi det var tvil om hvordan utlendingsloven skulle tolkes når det gjelder lokalt ansatte ved ambassader.

Stornemnda konkluderte enstemmig med at utlendingslovens § 5 utgjør et unntak for en viss gruppe av personer. Etter å ha vurdert ordlyden, forarbeidene og Wien-konvensjonen mente stornemnda at dette unntaket kun gjelder personer som er utsendt av hjemlandet og tilmeldt Utenriksdepartementet, som oftest «diplomater». Lokalt ansatte er derimot ikke dekket av bestemmelsen, og skal vurderes etter de vanlige reglene for arbeidstillatelse.

Klagen ble likevel ikke tatt til følge da klageren på dette tidspunktet ikke hadde et aktuelt arbeidstilbud.

Var dette sammendraget nyttig?