Sist oppdatert: 06.06.2020 06.06.2020

Sammendrag: Reisedokumenter

Søknad om utlendingspass for en enkeltreise for å besøke en syk slektning. Det forelå ikke særlige grunner som tilsa at utlendingspass skulle utstedes. UNE betvilte den innsendte helsedokumentasjonen. Klageren hadde svekket troverdighet på bakgrunn av uriktige opplysninger om sitt tidligere reisebevis.

Klageren hadde tidligere søkt fornyelse av reisebevis fordi det var skadet. UNE hadde avslått dette fordi han selv hadde ødelagt reisebeviset ved å rive ut sider. Klageren søkte nå om utlendingspass for en enkeltreise til et tredjeland for å besøke sin syke nære slektning. Klageren fremla brev fra sykehuset hvor slektningen hadde vært pasient. UDI avslo søknaden og viste til at at det ikke fremgikk av dokumentasjonen at slektningen var akutt og livstruende syk. I klagen viste klageren til den fremlagte dokumentasjonen, at moren var i koma og at det pga. sykehusets taushetsplikt ikke kunne fremlegges mer utfyllende helseerklæring. Vedlagt klagen var dokumenter fra to sykehus. I klageoversendelsen til UNE bemerket UDI at klageren var bedt om å fremskaffe dokumentasjon som tydelig forklarte nærmere angitte detaljer rundt slektningens helsetilstand, men at de fremlagte dokumentene ikke ga svar på dette.
 
UNE mente at det ikke forelå særlige grunner som tilsa at utlendingspass skulle utstedes, se utf. § 12-5 fjerde ledd. Den fremlagte dokumentasjonen underbygget ikke i tilstrekkelig grad at slektningen var akutt og livstruende syk. Etter UNEs vurdering hadde ikke dokumentasjonen som var innsendt etter at UDI ba om oppdatert og detaljert informasjon det presisjonsnivå det var grunn til å forvente av medisinsk personell. UNE bemerket også at klagerens troverdighet var vesentlig svekket. Her viste UNE til at klageren hadde gitt uriktige opplysninger om at hans tidligere reisebevis var blitt ødelagt i vaskemaskinen ved et uhell, mens han i ettertid hadde erkjent at han hadde revet ut flere sider av det for å skjule at et annet lands myndigheter hadde krysset ut sider i passet. UNE anså det ikke troverdig at han, som han sa, skulle ha gjort dette fordi han hadde forsøkt å reise inn i landet uten visum. UNE viste til at innehavere av norske reisebevis er visumfrie til vedkommende land. Etter UNEs vurdering var det nærliggende å tro at det var andre opplysninger klageren hadde forsøkt å skjule ved å rive ut sidene. Da klagerens troverdighet fremstod som generelt svekket, underbygget dette at det var grunnlag for også å stille spørsmål ved riktigheten av forklaringen rundt slektningens sykdom og klagerens behov for å få utstedt utlendingspass for en enkeltreise. UNE festet heller ikke lit til at det pga. taushetsplikt ikke var mulig å få ytterligere dokumentasjon på slektningens helsetilstand.        

Var dette sammendraget nyttig?